Header Ads

Постанова "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"

                                  
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 січня 2004 р. N 24
Київ
{ Постанова втратила чинність в частині положень щодо базової
загальної середньої освіти на підставі Постанови КМ N 1392
( 1392-2011-п ) від 23.11.2011 }
Про затвердження Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 776 ( 776-2010-п ) від 27.08.2010 }
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державний стандарт базової і повної загальної
середньої освіти (додається).
2. Міністерству освіти і науки, Академії педагогічних наук
розробити до 1 червня 2004 р. навчальні плани та програми для
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
учнів основної і старшої школи.
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 р. N 24
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
базової і повної середньої освіти
Загальна частина
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі -
Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і
досягненні.
випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну
характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової
загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного
та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають
Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:
загальну середню освіту.
для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах
загальнолюдських та національних цінностей, науковості і
людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги
систематичності знань, їх значущості для соціального становлення між націями і народами, світського характеру школи;
для надання навчанню українознавчої спрямованості, що
безпосередньо забезпечується вивченням української мови,
українського мистецтва тощо;
української літератури, історії України, географії України,
для індивідуалізації та диференціації навчання, його
профільності у старшій школі, запровадження особистісно
комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.
орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної,
Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим
навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня
інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати
загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Між
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
ступенями шкільної освіти забезпечується наступність і перспективність змісту та вимог щодо його засвоєння учнями.
Державному стандарті подано за галузевим принципом у семи освітніх
галузях: мови і літератури, суспільствознавство, естетична
культура, технології, що є органічним продовженням змісту
культура, математика, природознавство, здоров'я і фізична відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової
Зміст освітньої галузі структурується і реалізується в
освіти.
системі відповідних навчальних предметів та курсів, програми яких
затверджує МОН.
Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що
разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки,
здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх
формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого учнів; особистісно орієнтований підхід здійснюється через
У старшій школі навчання, як правило, є профільним. У зв'язку
варіативність методик організації навчання залежно від пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.
з цим зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за
трьома рівнями: обов'язкові результати навчання, визначені
затверджені МОН, та академічний, за програмами якого вивчаються
Державним стандартом, профільний, зміст якого визначають, програми дисципліни, що тісно пов'язані з профільними предметами
щодо напряму спеціалізації.
(наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі), а також здійснюється загальноосвітня підготовка учнів, які не визначилися
Базовий навчальний план
Базовий навчальний план основної і старшої школи охоплює дві
складові: інваріантну та варіативну.
Інваріантна складова передбачає дотримання всіма навчальними
закладами, що надають загальну середню освіту, єдиних вимог до
на забезпечення індивідуальної орієнтованості змісту освіти.
загальноосвітньої підготовки учнів. Варіативна складова спрямована
Під час складання типових навчальних планів для учнів
спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв і колегіумів дозволяється
часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального
перерозподіляти між освітніми галузями до 15 відсотків навчального плану.
Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової
визначається Державним стандартом.
Змістове наповнення варіативної складової формується
навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу
В основній школі навчальні години варіативної складової
закладу, індивідуальних освітніх потреб учня.
використовуються головним чином для загальноосвітньої підготовки
учнів, індивідуальних занять та консультацій, факультативного
У старшій школі, у тому числі в сільських однокомплектних
навчання.
школах, де створюються різнопрофільні навчальні групи учнів, за
рахунок варіативної складової здійснюється профільне навчання.
предметів за вибором учнів, факультативних занять тощо.
Години цієї складової можуть використовуватися також для вивчення
На основі Базового навчального плану МОН розробляє типові
навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів.
предметів і курсів, відповідно до змісту освітніх галузей,
У типових навчальних планах визначається перелік навчальних кількість годин, відведених на їх вивчення у кожному класі. Типові
межах годин, визначених Базовим навчальним планом. На основі
навчальні плани можуть відображати різні варіанти структурування, інтеграції та розподілу навчального змісту за роками навчання в типових навчальних планів навчальні заклади складають робочі
Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних
навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова освіти з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу.
закладів II-III ступеня (розподіл навчального
часу між освітніми галузями)
---------------------------------------------------------------------
| Освітні | Загальна кількість годин |
| галузі |-----------------------------------------------------|
| | II ступінь | III ступінь | II+III ступінь |
| | (5-9 класи) | (10-11 класи) | (5-11 класи) |
| |------------------+----------------+-----------------|
| | тиж- | рік |від-|тиж-| рік |від-|тиж-| рік | від-|
| | день | |сот-|день| |сот-|день| | сот-|
| | | |ків | | |ків | | | ків |
|-------------------------------------------------------------------|
| Інваріантна складова |
|-------------------------------------------------------------------|
|Мови і | 42 | 1470 | 27| 14 | 490 |18,4| 56 | 1960 | 24,2|
|літератури | | | | | | | | | |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Суспільство- | 12 | 420 | 7,7| 7 | 245 | 9,2| 19 | 665 | 8,2|
|знавство | | | | | | | | | |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Естетична | 8 | 280 | 5,1| 1 | 35 | 1,3| 9 | 315 | 3,9|
|культура | | | | | | | | | |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Математика | 20 | 700 | 13| 6 | 210 | 7,9| 26 | 910 |11,25|
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Природо- | 26 | 910 |16,7|11,5|402,5 |15,1|37,5|1312,5|16,25|
|знавство | | | | | | | | | |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Технології | 8 | 280 | 5,1| 4 | 140 | 5,2| 12 | 420 | 5,2|
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Здоров'я і | 17,5 |612,5 |11,4| 6 | 210 | 7,9|23,5|822,5 | 10,2|
|фізична | | | | | | | | | |
|культура | | | | | | | | | |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Разом |133,5*|4672,5| 86|49,5|1732,5| 65 |183 | 6405 | 79,2|
|-------------------------------------------------------------------|
| Варіативна складова |
|-------------------------------------------------------------------|
|Додаткові | 21,5 |752,5 | 14|26,5|927,5 | 35 | 48 | 1680 | 20,8|
|години на | | | | | | | | | |
|освітні | | | | | | | | | |
|галузі, | | | | | | | | | |
|предмети за | | | | | | | | | |
|вибором, | | | | | | | | | |
|профільне | | | | | | | | | |
|навчання, | | | | | | | | | |
|факультативи,| | | | | | | | | |
|індивідуальні| | | | | | | | | |
|заняття та | | | | | | | | | |
|консультації | | | | | | | | | |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Гранично | 130 | 4550 | | 66/|2310/ | |196/|6860/ | |
|допустиме | | | | 72*|2520* | |202*| 7070 | |
|навчальне | | | | | | | | | |
|навантаження | | | | | | | | | |
|на учня | | | | | | | | | |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Разом | 155 | 5425 | 100| 76 | 2660 | 100| 231| 8085 | 100|
|(загальне | | | | | | | | | |
|навчальне | | | | | | | | | |
|навантаження)| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
_______________
* Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і
фізична культура" не враховуються в гранично допустимому
{ Розділ в редакції Постанови КМ N 776 ( 776-2010-п ) від
навчальному навантаженні на учня.
27.08.2010 }
Характеристика освітніх галузей
1. Освітня галузь "Мови і літератури"
Мета - формування комунікативної і літературної компетенції,
що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу,
Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності
соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.
між початковою, основною і старшою школою, враховує мовну та
літературну підготовку учнів початкової школи.
Освітня галузь "Мови і літератури" складається з мовного і
літературного компонентів, кожен з яких має свої складові.
національних меншин, іноземні мови, а до літературного -
Зокрема, до мовного компонента входять: українська мова, мови українська, зарубіжна, рідна (якщо вона не є українською)
Кожен з компонентів та їх складові містять кілька наскрізних
література (літературна освіта).
змістових ліній. Змістовими лініями мовного компонента є
мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна).
Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь
та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання,
мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування
читання, говоріння, письма); мовна - засвоєння системних знань про мовних умінь і навичок; соціокультурна - засвоєння культурних і
морально-етичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) -
духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування
соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію особистості.
стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем. Зазначені змістові лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну,
Змістовими лініями літературного компонента є аксіологічна,
літературознавча, культурологічна.
Аксіологічна лінія забезпечує опрацювання художнього твору у
єдності його етичних та естетичних вимірів, спрямованість роботи
здібностей особистості; літературознавча - засвоєння основних
над текстом на формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих теоретико- та історико-літературних знань і розгляд твору у
інших народів. Ці змістові лінії формують літературну компетенцію
контексті літературного процесу; культурологічна - усвідомлення літератури як складової частини духовної культури українського та учнів.
Зміст мовного компонента. Українська мова, мови національних
меншин, іноземні мови формують в учнів стійку мотивацію до
навчальному процесі і в суспільстві; виховують повагу до
вивчення мов, забезпечують усвідомлення функцій кожної з мов у української мови як державної та до інших мов; розширюють та
якого вивчається, особливості його життєвого досвіду, історії,
активізують словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова культури; сприяють формуванню толерантного ставлення до різних
формують гуманістичний світогляд, моральні та естетичні
народів, розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування в різних сферах, розвитку в учнів мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; переконання, національні та загальнолюдські цінності.
Зміст літературного компонента. Українська література,
зарубіжна література, літератури національних меншин передбачають
літератури; створення на основі засвоєних літературних знань
формування потреби і відповідних навичок у читанні художньої оптимальних умов для всебічного розвитку і реалізації особистості;
Основна школа
формування національних і загальнолюдських цінностей; залучення учнів до найкращих здобутків духовної культури.
Зміст мовного та літературного компонентів в основній школі
спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння
діяльності, читати та усвідомлювати прочитане; залучення до
користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої художньої літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей
любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення
культури; формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів до культурних традицій інших народів.
Завданнями освітньої галузі в основній школі є:
формування стійкої мотивації до вивчення української,
іноземних мов, мов національних меншин, української, зарубіжної
поваги до української мови та інших мов;
літератур, виховання відчуття краси і виразності рідного слова,
ознайомлення з мовною системою та формування на цій основі
базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних,
вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої
правописних умінь і навичок;
діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних
сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);
формування комунікативної компетенції;
ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої
оригінальної та перекладної літератури;
розвиток умінь сприймати літературний твір як явище
мистецтва;
формування читацької та мовленнєвої культури, творчих
здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного
формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини,
аналізу та оцінювання прочитаного;
її моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадянина
України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські
Мовний компонент
цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти.
Українська мова. Мови національних меншин
Мовленнєва лінія
------------------------------------------------------------------
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Мовленнєва лінія
Загальні уявлення про мовлення Знання про усне та писемне
як засіб спілкування, пізнання мовлення; вміння орієнтуватися
усне та писемне мовлення. Види спілкування, осмислювати,
і впливу; сфери спілкування; у мовленнєвій ситуації, сферах мовленнєвої діяльності планувати і реалізувати задум
спілкування. Культура
(аудіювання, читання, висловлювання, удосконалювати говоріння, письмо). Ситуація його мовлення. Правила спілкування.
Мовленнєвий етикет. Типи Вміння і навички в усіх видах
мовлення. Стилі мовлення. мовленнєвої діяльності:
стилями мовлення з урахуванням
Жанри мовлення володіння різними типами і ситуації спілкування,
Аудіювання Уміння уважно слухати текст,
дотримання правил спілкування.
розуміти, запам'ятовувати з
Сприймання на слух, розуміння одного прослухування його
типів, стилів і жанрів основну думку твору, оцінювати
текстів, що належать до різних зміст, визначати тему та мовлення, ступінь складності почуте, помічати особливості
Говоріння Уміння переказувати (докладно,
яких відповідає віковим мовної форми особливостям учнів та етапу навчання
стисло, вибірково) вивчені,
Переказування (докладне, прослухані або прочитані
діалогічні та монологічні монологічні висловлювання з
стисле, вибіркове), твори; діалогічні та висловлювання різних типів, урахуванням ситуації
різні погляди на предмет
стилів і жанрів мовлення спілкування; висловлювати власну думку, аналізувати обговорення, дотримуючись
Читання Уміння читати вголос та мовчки
мовних, етичних та етикетних норм; удосконалювати власне мовлення
за визначеними програмою
Формування, розвиток техніки нормативами; запам'ятовувати;
розуміння самостійно прочитане; самостійно
читання вголос та мовчки, висловлювати власну думку про прочитаних текстів, що працювати з текстом;
жанрів мовлення; види читання
належать до різних родів користуватися різними видами літератури, стилів, типів і читання
Письмо Уміння письмово переказувати
(докладно, стисло, вибірково),
(монолог, діалог) різних тексти, висловлювати в них
Побудова письмових текстів самостійно створювати письмові типів, стилів і жанрів власну думку про певну подію,
мовлення, вдосконалювати
ситуацію, прочитаний твір, дотримуватись вимог до написане
Мовна лінія
Фонетика. Орфоепія. Графіка
Звукова система мови Знання звуків мови та алфавіту
Складоподіл. Наголос. Сильна Уміння дотримуватися
та слабка позиції звуків у орфоепічних норм у власному
письмі. Алфавіт. Звукове алфавітом, орфоепічним
слові та позначення їх на мовленні; вільно користуватись значення букв. Орфоепічні словником
Лексикологія і фразеологія Знання істотних ознак
норми. Орфоепічний словник
лексикологічних понять і
Лексичне значення слова. фразеологізмів; уміння
стилістично та емоційно значення слова, стилістично та
Однозначні і багатозначні, розрізнювати пряме і переносне нейтральні і стилістично та емоційно нейтральні і
слова. Групи слів за за значенням, походженням,
емоційно забарвлені слова. стилістично та емоційно Пряме і переносне значення забарвлені слова, групи слів значенням. сферою використання.
Синоніми та антоніми (лексичні Уміння використовувати слова і
та контекстуальні), омоніми. фразеологізми відповідно до
Групи слів за їх походженням, завдань спілкування; тлумачити
лексичного значення, умов і сферою вживання. лексичне значення
приналежність, роль у них синоніми та антоніми;
Фразеологізми, їх лексичне загальновживаних слів і значення, стилістична фразеологізмів, добирати до мовленні, різновиди з'ясовувати етимологію окремих
Етимологія слова
слів; користуватися словниками різних видів
Словники (тлумачний, Уміння пояснювати значення
синонімів, антонімів, слова за допомогою аналізу
та іншомовних слів) словозміну та словотвір;
фразеологічний, етимологічний його будови; розрізнювати правильно і стилістично
Будова слова. Словотвір. доцільно використовувати слова
Будова слова та значення з урахуванням значення їх
Морфемний та словотвірний морфемним та словотвірним
морфем. Способи творення слів. морфем; користуватися словники словниками
Морфологія Знання істотних ознак різних
частин мови, ролі
значення слова. Частини мови. побудові висловів.
Лексичне та граматичне морфологічних засобів у Граматичні характеристики частин мови. Роль частин мови
Уміння правильно і стилістично
у реченні. Довідники з морфології
використовувати форми слів, що
належать до різних частин
літературою
мови; користуватися довідковою
Синтаксис Уміння пояснити семантику,
будову словосполучень, речень
будова, способи вираження. і будувати синтаксичні
Синтаксичні одиниці, їх види, різних типів; уміння визначати Синтаксичні засоби, їх роль у одиниці, висловлювати той
пряма та непряма мова.
побудові висловів. Способи самий зміст з допомогою різних передачі чужого мовлення: синтаксичних засобів.
Складне синтаксичне ціле, Уміння визначати тему, основну
структура монологічного та думку тексту, структуру,
зв'язку речень у тексті; ньому; складати загальне
діалогічного тексту, засоби способи зв'язку речень у "відоме" та "нове" у реченнях уявлення про можливий зміст
будувати тематично цілісний,
тексту. Довідники із тексту (через ознайомлення із синтаксису та пунктуації заголовком, анотацією); структурований, зв'язний
Стилістика
текст; користуватися довідниками
Стилі. Стилістичні можливості Уміння комунікативно доцільно
мовних одиниць та їх використовувати стилістичні
одиниць в усному і писемному
функціонування у мовленні можливості вивчених мовних мовленні
Орфографія
Фонетичне, морфологічне та Уміння правильно писати слова
інші види написання. Написання відповідно до вивчених
Правила переносу слів. словникові слова, перевіряти
разом, окремо, через дефіс. орфографічних правил та Орфографічні правила; списки написане; користуватися
Пунктуація
слів для запам'ятовування. орфографічним словником Орфографічний словник
Розділові знаки, їх функції. Уміння встановлювати смислові
Розділові знаки у простому і і синтаксичні відношення у
знаки при прямій мові, вибору розділових знаків;
складному реченнях. Розділові реченні для обґрунтування діалозі. Довідники з пунктуаційно правильно
Соціокультурна лінія
пунктуації оформлювати речення різних видів, діалог
Відомості про особливості Знання особливостей
національної культури, звичаї, національної культури.
діячів; суспільно-політичні знання та знання, набуті під
традиції, свята; визначних Уміння використовувати ці
культурно-архітектурні Уміння пояснювати значення
події, державну символіку; час вивчення інших предметів, побут населення міст, сіл, у власному мовленні.
твори рідного народу, лексеми, слова і вирази, читати
пам'ятки, музеї, театри тощо. слів, найуживаніших усталених Найбільш відомі фольклорні виразів, помічати і пояснювати
досвіду, особливостей відбивають особливості
фразеологізми, афоризми як напам'ять найвизначніші відображення народного народнопоетичні твори, які національного характеру, їх матеріальної і духовної
дотримуватися правил
етнокультурний колорит культури народу, його світобачення; використовувати їх у своєму мовленні; мовленнєвої поведінки
Діяльнісна (стратегічна) лінія
відповідно до загальнолюдських норм та національної специфіки культури
Основні загальнонавчальні, Уміння застосовувати основні
творчі вміння як предмет загальнонавчальні, творчі
різних життєвих і навчальних
практичного засвоєння. вміння, використовувати їх у Основні комунікативні ситуаціях спілкування.
комунікативними стратегіями
стратегії, стратегії співпраці. Уміння користуватися основними
Іноземні мови
Мовленнєва лінія
Сфери спілкування Розуміння із слуху
(аудіювання)
Особистісна Уміння розуміти зміст
нескладних висловлювань, що
суспільної, освітньої сфер, а
Тематичні блоки: стосуються особистісної, я, моя родина, друзі; також нескладні тексти
Уміння розуміти повний зміст
пізнавального та відпочинок, дозвілля; країнознавчого характеру. покупки, відвідання магазину; висловлювання вчителя, учнів
довкілля нескладні тексти, виділяти
що стосуються особистісної, природа і погода, охорона суспільної, професійної і освітньої сфер; розуміти
Тематичні блоки: пояснення, що стосуються
головну думку, використовуючи Публічна лінгвістичну та контекстуальну здогадку; розуміти прості використання різних видів
у бібліотеці, улюблений Уміння розуміти основний зміст
охорона здоров'я; транспорту, пересування в незнайомому місті.
коротких простих повідомлень,
письменник, книга; оголошень, репортажів;
кіно і театр; коротких радіо- та телепередач
здобувати інформацію з на побутову тематику;
музика, відвідування концерту; висновки
телебачення; узагальнювати інформацію, робити на її основі власні
молодіжна культура; Читання
Уміння розуміти зміст
наука, технічний прогрес; нескладних автентичних текстів
життя суспільства; співвідносяться з
різних жанрів і стилів, що особистісною, суспільною,
пам'ятки культури різних країн; іншою довідковою літературою.
подорож, екскурсії по місту; освітньою сферами спілкування; користуватися словником та
спорт, відомі спортсмени
Освітня
Тематичні блоки:
робота і професія, професія та
покликання, професійне
становлення, вибір професії
Уміння розуміти основний зміст
газетних, журнальних,
і публіцистичного стилів,
публікацій науково-популярного виділяти головну думку. Уміння
пошуку необхідної інформації;
переглянути значний за обсягом текст (серію текстів) для здобувати інформацію з
Говоріння
оголошень, проспектів, меню, розкладів, брошур, коротких офіційних документів
Монологічне мовлення
Уміння робити зв'язне
повідомлення, використовуючи у
зображувальні опори; робити
разі потреби лексичні або повідомлення за певною
основний зміст прочитаного,
ситуацією в межах визначених сфер спілкування; передавати побаченого або почутого,
Діалогічне мовлення
висловлюючи своє ставлення до осіб, подій, явищ тощо, про які йдеться
Уміння без попередньої
підготовки встановлювати і
співрозмовником у межах
підтримувати спілкування із визначеної тематики і сфер
використовуючи для цього
спілкування; ініціювати і завершувати спілкування, відповідні зразки мовленнєвого
діалоги, доводити
етикету, прийнятого в країні, мова якої вивчається; ініціювати і підтримувати співрозмовникові власну точку
Письмо
зору
Уміння робити нотатки;
складати план; заповнювати
писати листа, повідомлення,
анкету, опитувальний лист; автобіографію; писати твори в
Мовна лінія
межах визначених сфер спілкування
Активна і пасивна лексика, Знання достатньої кількості
фразеологічні ідіоми, стійкі лексичних одиниць для
мови, яка вивчається, визначеної тематики і сфер
вислови; граматична система висловлювання у межах категорії, класи і структури спілкування.
багатозначність слів, їх для використання у найбільш
нормативної граматики мови, Уміння свідомо та правильно яка вивчається; складати речення, необхідні
транскрипційних знаків орфографії та пунктуації.
зв'язок з контекстом, типових ситуаціях. граматична семантика; системи Знання основних правил Уміння продукувати писемне
Соціокультурна лінія
повідомлення з дотриманням мовних правил
Відомості, що стосуються Уміння здійснювати мовленнєві
особливостей культури, функції, вживаючи загальні
діячів літератури, мистецтва і Знання основних правил етикету
звичаїв, традицій, свят; вирази та висловлювання. науки; суспільно-політичних країни, мова якої вивчається.
реалій побуту, культурно- ставлення до традицій,
реалій та державної символіки; Усвідомлення і толерантне архітектурних пам'яток, звичаїв, цінностей та ідеалів,
Діяльнісна (стратегічна) лінія
музеїв, театрів тощо країни, характерних для народу, мова мова якої вивчається якого вивчається
Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий досвід
навчання (нову мову, нових людей, нові
застосовувати інші
способи поведінки) і компетенції, для того, щоб на
запам'ятовування, адекватно
основі спостереження, аналізу, узагальнення, діяти у навчальних та життєвих
Літературний компонент
ситуаціях
Українська література. Зарубіжна література.
Літератури національних меншин
------------------------------------------------------------------
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Аксіологічна лінія
Художні тексти різних жанрів Знання назв, авторів та змісту
та тематики; твори, які художніх творів,
історичні епохи, літературні напам'ять текстів, окремих
репрезентують різні культурно- рекомендованих для вивчення традиції народів України та фактів біографії письменників.
юнацтва (літературні казки, відображення у художньому
зарубіжних країн. Популярні твори для дітей та Початкове уявлення про детективні, пригодницькі та творі, етичні та естетичні
тексту, його обговорення з читати художній текст,
гумористичні твори, наукова цінності. фантастика). Виразне читання художнього Уміння виразно, осмисленно елементами аналізу, розуміння виділяти в ньому головну
особливостей. Усне та письмове ситуації з власним життєвим
порушених у ньому етичних думку; зіставляти зображені у проблем та окремих художніх творі етичні та психологічні висловлювання власної оцінки досвідом, відповідно
Літературознавча лінія
щодо прочитаного, особистісно- корегувати свої життєві творче його переосмислення орієнтації, писати творчі роботи різних жанрів
Теоретико-літературознавчі Знання основних теоретико-
поняття: літературних понять і вміння
тема та головна думка твору, читання оригінальних і
оригінал і переклад; оперувати ними в процесі сюжет і композиція, епізод; перекладних художніх текстів;
деталь, літературний герой, головних і другорядних героїв,
мандрівні сюжети, запозичення, уміння визначати в прочитаному художній образ, художня творі тему, основні проблеми, головний і другорядні герої; художні описи; розрізняти
епітет, порівняння, метафора, Початкове уявлення про
рима, ритм, розмір вірша, сюжет і композицію, основні строфа; жанри. портрет, пейзаж, інтер'єр; гіпербола, алегорія, літературний процес уособлення; міф, героїчний епос, народна
Культурологічна лінія
казка, легенда, приказка, прислів'я, загадка; літературна казка, байка, балада, вірш, рубаї, поема, оповідання, повість, роман, притча; гумор, сатира
Література як складник Початкове уявлення про
культури народу, її вплив на історико-літературну добу,
самосвідомості та її місце у історичні та загальнолюдські
формування національної національні, конкретно- світовій культурі. Зв'язок цінності, відображені у
історії країни, народних літературного твору у
літератури з іншими видами художньому творі. мистецтв. Відтворення в літературі Уміння визначати специфіку
загальний розвиток.
традицій, звичаїв, обрядів, зіставленні з творами інших духовного пошуку інтелігенції видів мистецтва у різні часи. Світова культура та її Взаємозв'язок національної та
різних релігій як пам'ятки
світової культур. Літературний твір як явище національної культури та певної культурної доби. Література як скарбниця духовності, священні книги літератури та духовної
Старша школа
культури; відображення національних, конкретно- історичних та загальнолюдських цінностей у художніх творах різних жанрів, їх вплив на суспільне життя
Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у
подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої
комунікативну компетенцію з іноземних мов на рівні В1+*;
діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), забезпечуючи заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення
культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до
з фундаментальними цінностями культури; у формуванні гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню свого та інших культурних традицій.
_______________
* Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти.
Завданнями освітньої галузі в старшій школі є:
формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання
через мову історії, культури народу, естетичних та моральних
загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень,
вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної
інформації українською та іншими мовами, знаходити, сприймати,
одержані в словесній чи іншій формі;
аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості,
розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях;
формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ,
розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;
морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем;
подальший розвиток базових лексичних, граматичних,
стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі
явище;
узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне
удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності,
розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.
Мовний компонент
Українська мова. Мови національних меншин України
------------------------------------------------------------------
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Мовленнєва лінія
Культура мовлення. Стилі мови. Знання ознак правильного
Жанри усного та писемного мовлення, його стилів, жанрів,
Види мовленнєвої діяльності. визначати особливості
мовлення. їх відмінностей; вміння Риторика як наука і мистецтво правильного мовлення,
Уміння формулювати думку у
слова висловлюватись відповідно до норм культури мовлення. всіх стилях і жанрах мовлення.
Мовна лінія
Уміння підготувати виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування
Стилістичне розшарування Уміння розрізнювати
мовних засобів. Засоби стилістичні варіанти мовних
норми. Види мовних помилок та їх використання у текстах
стилістики. Варіативність засобів, визначати доцільність їх подолання. Складні випадки різних стилів і жанрів
використання мовних засобів.
орфографії та пунктуації мовлення; розрізнювати нормативне і ненормативне Знання мовних помилок
Соціокультурна лінія
Найважливіші світоглядні, Знання найважливіших
етичні, естетичні та інші світоглядних, етичних та інших
пов'язані з національною та відображених у мові;
поняття, ідеї, відомості, понять, відомостей, ідей, світовою культурою. загальнолюдських моральних
способу життя та мислення, Уміння узгоджувати із
Відображення у мові цінностей, їх вияву у особливостей бачення світу, національних традиціях. особливостей культури, засвоєними етичними,
розуміння особливостей бачення
характерних для певного народу естетичними та іншими цінностями свою мовленнєву і життєтворчу діяльність;
Діяльнісна (стратегічна) лінія
світу, культури певного народу, відображених у мові, враховувати їх у спілкуванні
Загальнонавчальні, творчі Уміння застосовувати
вміння як предмет практичного загальнонавчальні, творчі
Комунікативні стратегії, різних життєвих і навчальних
засвоєння. вміння, використовувати їх у стратегії співпраці ситуаціях спілкування.
Вміння користуватися
комунікативними стратегіями,
Іноземні мови
стратегіями співпраці
Особистісна Розуміння із слуху
(аудіювання)
Тематичні блоки:
Уміння розуміти висловлювання
я, моя родина і друзі; із запропонованих тем, а також
дозвілля підлітків; пізнавального і країнознавчого
автентичні тексти характеру.
харчування; покупки;
Уміння розуміти висловлювання
природа і погода; вчителя, учнів; розуміти
проблема забруднення довкілля пізнавальні тексти, просту
нескладні автентичні технічну інформацію.
Публічна
Уміння розуміти основний зміст
Тематичні блоки: новин, що повідомляються,
охорона здоров'я; телепередач; розуміти
пізнавальних радіо- і дискусію, що проводиться в
літературні жанри, вітчизняні
у бібліотеці; класі (або подається у звукозапису).
та зарубіжні письменники;
кіно і театр; телебачення; Уміння розуміти оголошення
мистецтво, відомі художники, Читання
скульптори;
Уміння розуміти нескладні
опис картин, відвідування автентичні тексти різних
художні, науково-популярні,
музею, виставки або галереї; жанрів і стилів, у тому числі музика; молодіжна культура, публіцистичні тексти,
розв'язанні громадських словотворчі елементи;
молодіжний рух в Україні та використовуючи мовну здогадку світі, участь молоді у з опорою на контекст або проблем; аналізувати окремі місця в
прогресу на життя людини і одержану інформацію;
тексті; визначати найбільш наука і технічний прогрес, значущу інформацію; вплив науково-технічного систематизувати і коментувати стан довкілля;
подорож, спорт, роль спорту в Говоріння
Уміння користуватися сучасні засоби комунікації і довідковою літературою. технології; Уміння розуміти та аналізувати життя суспільства; матеріали преси.
житті людини і суспільства,
міжнародні спортивні змагання; Монологічне мовлення
країни, мова яких вивчається, Уміння без попередньої
їх географічне розташування, підготовки висловлюватися в
державний устрій, економіка, тематики; достатньо повно
історія, політичний і певних сферах спілкування і культура, література, видатні передавати зміст прочитаного,
Професії своє ставлення до осіб, подій,
діячі побаченого або почутого, висловлюючи та обґрунтовуючи
аргументовано висловлюватися
явищ, про які йдеться; брати Освітня участь у дискусіях, логічно та Тематичні блоки: з обговорюваних проблем,
Уміння складати план, тези,
доводити свою точку зору і шкільне життя, типи своє ставлення до них. навчальних закладів; участь у міжнародних освітніх твір, лист, відповідно до програмах змісту та теми
Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої
підготовки спілкуватися з
визначеної тематики;
носіями мови на основі використовувати лексичні
спілкуванню більшої
одиниці та найбільш уживані формули, що надають виразності, емоційності та
Мовна лінія
переконливості
Активна і пасивна лексика, Знання лексичного матеріалу на
фразеологія (ідіоми, стійкі найбільш загальні теми;
мови, категорії, класи і інтонацією.
вислови); граматична система володіння чіткою вимовою та структури нормативної
зв'язок з контекстом, повідомлення з планом та
граматики мови, що вивчається; Уміння представити чітке, багатозначність слів, їх змістовне письмове
Соціокультурна лінія
граматична семантика; системи виділенням абзаців транскрипційних знаків
Система світоглядних, Уміння відображати засобами
культурознавчих, естетичних, мови бачення світу, способу
відомостей, відображених у культури певного народу.
етичних, історичних життя та мислення, особливості мові, що вивчається Уміння висловлюватися на різні
мові особливостей культури
теми (музика, фільми тощо); усвідомлювати відображення у певного народу, уміння
різних культур
спілкуватися з урахуванням цих
особливостей з представниками
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий
навчання досвід, аналізувати,
запам'ятовувати, адекватно
узагальнювати, діяти у навчальних та життєвих
Літературний компонент
ситуаціях
Українська література. Зарубіжна література.
Літератури національних меншин
------------------------------------------------------------------
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Аксіологічна лінія
Художні тексти, розмаїття їх Знання змісту, проблематики та
жанрово-родової специфіки та найважливіших особливостей
надає можливість для рекомендованих для вивчення
морально-етичних проблем, що поетики художніх текстів, психологічного аналізу напам'ять художніх творів,
етапи літературного процесу, популярних статей;
людських взаємин і вчинків; літературно-критичних, твори, що репрезентують різні публіцистичних та науково- культурно-літературні традиції біографічних відомостей про
історико-літературного художнього світу та
народів України та зарубіжних письменника та його світогляд. країн. Художній твір у контексті Розуміння цілісної картини процесу, його смислова та представлену в ньому авторську
аргументоване усне та письмове тексті; художній текст як
естетична цілісність, концепцію, етичних та художня специфіка. Обговорення естетичних цінностей, проблематики твору, відображених у художньому висловлювання своїх суджень твір мистецтва слова та
Вміння аналізувати та
щодо прочитаного джерело духовного багатства особистості.
інтерпретувати зміст твору,
суть морального конфлікту та
нього, співвідносити порушені
власну етичну позицію щодо у творі проблеми з власним
різних типів
життєвим досвідом, розв'язувати творчі завдання
Літературознавча лінія
Основні роди та жанри Знання літературознавчих
літератури. Провідні художні понять, вміння оперувати
стилі. оригінального та перекладного
літературні напрями, течії та ними в процесі опрацювання тексту.
Тематика та проблематика
твору, конфлікт; фабула, Уміння орієнтуватися в жанрово-
основні сюжетні та позасюжетні родовій специфіці вивчених
сюжет і фабулу; виділяти
елементи. художніх творів; розрізняти Ліричний герой, образ автора, сюжетні та позасюжетні
образи. зображувально-виражальні
система художніх образів елементи, аналізувати твору, мотив, символ, "вічні" головний конфлікт, засоби художньої мови в
Культурологічна лінія
Підтекст. оригінальних та перекладних творах, художній підтекст Іронія, гротеск образів, деталей, мотивів
Художня література в Розуміння значення літератури
контексті національної та та культури для духовного
взаємопов'язаність з релігією, етапи розвитку культури, про
світової культури, її розвитку людства; про основні філософією, естетикою, спільні закономірності
Відображення характеру народу національній та світовій
літературною критикою, різними розвитку різних видів мистецтв видами мистецтв. та сучасні тенденції в у національній літературі та у культурі культурі.
митців інших видів мистецтв
Традиції і новаторство в літературі та культурі. Діалог культур, його вплив на літературний процес. Зв'язок літературних напрямів та течій з естетичним пошуком
2. Освітня галузь "Суспільствознавство"
Завданнями освітньої галузі є:
підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до
самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу
компетенцій;
через засвоєння комплексу знань, формування відповідних
формування в учнів національних та загальнолюдських
цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших народів,
формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання
правової свідомості, економічного мислення;
суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних
особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних,
формування в учнів почуття власної гідності,
інтелектуально-інформаційних навичок;
відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного
життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати
встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства,
власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір, держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї
Загальні змістові наскрізні лінії освітньої галузі - людина -
родини.
людина, людина - суспільство, людина - природа.
Через зміст освітньої галузі розкривається сутність
соціальних явищ і процесів, що відбуваються в ході історичного
Змістове наповнення галузі базується на українознавчих
розвитку людства загалом і українського народу зокрема.
засадах. Воно спрямоване на виховання в особистості рис патріота
України, активного компетентного громадянина, людини з
Структурні компоненти освітньої галузі - історія рідного
гуманістичними і демократичними цінностями.
краю, історія України, всесвітня історія, право, мораль,
економіка, філософія, громадянська освіта.
Основна школа
Освітня галузь "Суспільствознавство" в основній школі є
логічним продовженням і поглибленням суспільствознавчого змісту
освіти.
освітньої галузі "Людина і світ" Державного стандарту початкової
В основній школі формуються такі найважливіші знання, уміння
і навички:
характеризувати явища і процеси суспільного життя,
встановлювати зв'язок між подіями і явищами;
знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та
оцінювати її;
формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити
вибір і пояснювати позицію, вести дискусію;
розмірковувати, спілкуватись, співпрацювати у навчанні,
розв'язувати будь-які проблеми;
свідомо дотримуватися правомірної громадянської поведінки,
реалізовувати і захищати свої права, виконувати громадянські
------------------------------------------------------------------
обов'язки.
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Людина в історії Уявлення про історичність
людської цивілізації та
Час в історії. Історичний процесу; про циклічний і
Історія як процес і як наука. періодизацію історичного простір. Навколишнє абсолютний час; про
факт. Історична Знання відліку часу в історії,
середовище, клімат і людина. суб'єктивність у пізнанні Історичні джерела. Історичний історії. закономірність. Історичне відмінностей у часі;
поняття "історичний календар",
поняття. Наявність різних найважливіших періодів в теорій на минуле. Історичне історії людства. краєзнавство Уміння свідомо застосовувати
та історичні тлумачення,
"хронологія", "століття", "ера", "епоха"; оцінювати інформацію історичних джерел
Людина в доісторичний період Уявлення про місце і роль
встановлювати зв'язок між подіями і явищами, толерантно ставитись до поглядів інших людей
господарювання у житті людини.
Уповільнений розвиток людини Знання способів господарювання
переходу до осілого способу Уміння робити порівняння
розумної. Неодночасність давньої людини. життя. Умови життя давньої способів господарювання на
природі. Культурний розвиток життя первісної людини та
людини. Місце і роль людини у основі інформації про умови людини. Перші графічні задоволення її потреб;
визначальних подій та процесів
символи. Рідний край у пояснювати закономірності доісторичний період розвитку на прикладах світової історії, історії
Форми організації давнього Уявлення про форми організації
України, історії рідного краю
людського суспільства. давнього людського
суспільства, релігію та
та суспільну організацію Знання найпоширеніших теорій
Історичні свідчення про життя мистецтво людей. давніх людей, зокрема на походження людини,
Походження релігії та культури Уміння знаходити в минулому
території сучасної України. археологічних пам'яток. корисний досвід для власної
Давні цивілізації Азії, Уявлення про духовний світ і
практичної діяльності
Європи спосіб життя людей -
представників різних
господарство. Перехід від висвітлення історичних
Зрошувальне сільське цивілізацій, різні підходи до перших міст до королівств культур, здобутки давніх
цивілізаційному розвитку рис життя людини і розвитку
(царств). Поняття цивілізації. цивілізацій. Спільні риси та відмінності в Знання спільних та відмінних народів Сходу і Заходу. суспільства різних
Уміння порівнювати
Головні здобутки давніх цивілізацій; причин появи та цивілізацій ролі грошей і товарно-грошових відносин. особливості та здобутки різних
оцінювати внесок давніх
цивілізацій; називати і показувати на карті центри найдавніших цивілізацій, цивілізацій в сучасну культуру
Класична античність Уявлення про аграрні
суспільства Євразії; головні
досягнення аграрних суспільств найдавніші міста-колонії в
Політичні і культурні пам'ятки античної культури; у Євразії. Утворення і Північному Причорномор'ї;
до н. е.). Політичний і Знання характерних рис
розвиток міст-держав на археологічні культури слов'ян Середземномор'ї (VIII-IX ст. в давній період. культурний розвиток у містах античних держав; впливу
(VI-V ст. до н. е.). Антична Уміння оцінювати роль і місце
Середземномор'я. Утворення античної спадщини на світову середземноморських держав та культуру; витоків українського організація життя в них народу. культура та її спадщина. античної культури в
Витоки українського народу.
Демократія античного часу. загальноісторичному процесі, Античні міста-держави на характеризувати афінську території України та їх демократію сусіди. Слов'яни під час Великого переселення народів. Повсякденне життя людини античного світу. Рідний край
Середні віки Уявлення про повсякденне життя
за часів давніх цивілізацій
людини епохи середньовіччя,
Людина і природа в середні культурну спадщину
культурні обміни в Римській Знання основних тенденцій та
віки. Міський уклад життя та середньовіччя. імперії. характеристик розвитку людства
"Варварські" держави Західної української та світової
цієї доби; визначних пам'яток Європи. Візантійська імперія. культури періоду
Священна Римська імперія. Уміння зіставляти найважливіші
Ісламські цивілізації. середньовіччя; основних рис Київська і Галицько-Волинська феодалізму, наслідків держави та європейський світ. міграцій.
культури в європейській та
Соціальна структура події, визначати місце середньовічного суспільства та Київської і Галицько- соціальні рухи. Волинської держав, української
взаємообмін між народами. соціальних, світоглядних і
Монотеїстичні світові релігії світовій культурній спадщині; та їх стосунки із світською визначати передумови, причини, владою. Міграції та культурний наслідки і шляхи подолання Міграції в межах євразійського міждержавних конфліктів
Рідний край в середні віки. міждержавних конфліктів,
простору; старі та нові середньовіччя, описувати життя держави; феодалізм. Розвиток людини в середні віки; давати міст. оцінку способам подолання соціальних, світоглядних та Повсякденне життя людини епохи визначаючи позитивні і
Культурна спадщина
середньовіччя. негативні наслідки
середньовіччя
Людина в період нової історії Уявлення про головні риси
епохи Відродження та нового
лоніальних африканської, централізованих національних
Культурні досягнення доко- часу, процеси формування азійської, центрально- та держав, повсякденне життя
Європи та форми контактів з
південоамериканської людини, головні пам'ятки цивілізацій. Експансія з культури Відродження. населенням Африки, Америки, Знання найсуттєвіших рис, що
гуманізм. Реформація і часу; етапів та особливостей
Азії в 1450-1750 роках. характеризують нації, колонії, Формування колоніальних колоніальні імперії; причин та імперій. Відродження і наслідків революцій нового
національних держав. Козацька
контрреформація. Витоки формування української нації; національних рухів витоків, суті та наслідків європейських народів. реформації і контрреформації; Формування централізованих поняття "гуманізм".
періоду. Культура процес формування української
доба в історії України. Уміння визначати роль і місце Революції нового часу. Рідний епохи Відродження та нової край в епоху Відродження. доби в загальноісторичному Повсякденне життя людини цього контексті; характеризувати
культурні процеси і явища;
нації та аналізувати відносини українців з іншими народами, характеризувати ознаки козацтва; характеризувати аналізувати національно-
Індустріалізація і формування Уявлення про господарську і
визвольну боротьбу українського народу та процес державотворення з метою з'ясування ролі козацтва та інших верств в цих процесах
націй виробничу діяльність людини;
про культуру цього періоду,
економічні ресурси та їх політичні і соціальні рухи.
Потреби людини і суспільства, зміни у повсякденному житті; обмеженість.
індустріальна революція. рушійних сил життя в
Знання основних рис Людина і техніка. Перша індустріального суспільства,
Підприємництво. революції та політичних і
Господарська і виробнича індустріальному суспільстві; діяльність людини. основних рис індустріальної соціальних рухів; основних
Становлення націй і українське Уміння давати порівняльну
Політичні і соціальні рухи. надбань українського народу в Просвітництво. Культура. економіці та культурі.
національне відродження. характеристику національно-
Рідний край в епоху визвольних рухів у Європі та
Домінування європейського визначати причини та наслідки
індустріальної цивілізації. Україні в цей період, світу та суперництво в Європі. соціальних, політичних та
розвитку людства у XIX ст. людства в цілому;
Завершення територіального культурних зрушень в житті поділу світу. Особливості українського та інших народів, класифікувати політичні і
виділення характерних рис
соціальні рухи за різними ознаками; аналізувати розвиток людства в XIX ст. з метою
Цінності в житті людини Уявлення про єдність
біологічного і соціального в
розвиток людини. Свобода і діяльності, соціальні норми,
Індивідуальність. Вільний людині, основні види відповідальність. співвідношення та роль етичних
суспільства. Етика і етикет шляхи їх гармонізації;
Толерантність. Мораль. норм у суспільстві, Цінності в житті людини і міжособистісні стосунки та самоцінність кожної людини.
людини, роль науки та релігії
Знання цінностей та соціальних норм в житті людини, історичність світогляду
спілкування, шляхи
в житті, поняття творчості, свободи і відповідальності, духовності людини, основи конструктивного розв'язання
правила етикету.
міжособистісних конфліктів, основні моральні норми та цінності українського суспільства та людства, Уміння визначати життєві
спілкування, ефективно
цінності та орієнтири, давати загальну характеристику релігійного та наукового світогляду, аналізувати власний досвід ефективного спілкуватися та співпрацювати,
Людина і культура Уявлення про співвідношення
керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, відрізняти моральність та аморальність, дотримуватися правил етикету
Багатоманітність культури. матеріальної і духовної,
Культурна спільність людей національної та
причини і природність
загальнолюдської культури, різноманітності культури,
сучасного суспільства і
культурної спільності людей; полікультурний характер необхідність злагоди між
і людини.
представниками різних культур. Знання сфери духовної культури, культури суспільства Уміння доводити необхідність
взаємодії різних культур і
позитивної оцінки і толерантного ставлення до культурних відмінностей, характеризувати наслідки міжкультурні відносини в
Старша школа
Україні, у своєму регіоні (населеному пункті)
Основна навчальна і виховна мета освітньої галузі
"Суспільствознавство" на цьому етапі полягає у створенні умов для
формування у них відповідної активної соціальної та громадянської
свідомої орієнтації учнів у сучасному світі, суспільстві, позиції, підвищенні рівня духовної культури школярів, культури
свідомому вибору та підготовці до майбутньої професійної
спілкування і діяльності, для сприяння їх соціалізації, активному включенню в соціально-політичне та економічне життя суспільства, діяльності.
------------------------------------------------------------------
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Новітня історія. Причини та Уявлення про світові війни,
наслідки світових війн XX ст. життя людей в умовах
світових війн демократії; розвиток людства
Світ у роки Першої та Другої тоталітаризму, в умовах на межі XX і XXI століть;
Протистояння демократії і Знання причин, основних подій
напрями розвитку культури
тоталітаризму та наслідків світових війн для
Українська революція початку держав та їх громадян,
державної незалежності. України за державну
XX століття. Здобуття Україною основних подій боротьби Україна за тоталітарного незалежність у XX столітті;
Вітчизняна війна. Втрати та індустріальну та
режиму. Україна у Другій основних тенденцій та проблем світовій війні. Велика розвитку людства в героїзм Українського народу в постіндустріальну епоху.
політичний та економічний оцінку вкладу українського
Другій світовій війні. Уміння аналізувати причини Післявоєнна відбудова і поразки визвольних змагань розвиток України. Соціальний, початку XX століття; давати
Європейського Союзу та Ради в 1991 році державної
розвиток країн світу в другій народу у перемогу над половині XX та на початку XXI фашизмом; характеризувати століть. Утворення історичний процес відновлення Європи. Розвиток культури. незалежності України;
Сучасність. Україна в умовах Уявлення про глобальні
Ліквідація колоніалізму, державотворчі процеси в створення і розвиток Україні; основні досягнення в незалежних держав. Відновлені розвитку науки, мистецтва. та нові незалежні держави
незалежності. Науково- проблеми сучасності,
технічний прогрес. розв'язання яких є необхідною
Зростання ролі освіти і знань. людства, можливі альтернативи
Постіндустріальне суспільство. умовою виживання і розвитку Культура. його розвитку і майбутнього.
людства. Глобалізаційні Уміння пояснювати основні
Єдність і зростання Знання облаштування та взаємозалежності сучасного протиріч сучасного світу. процеси. загрози для людства XXI
екологічні проблеми, давати
Інформаційне суспільство століття: проблеми війни і миру, гуманітарні та оцінку міжнародному тероризму
Громадянське суспільство Уявлення про сутність
громадянського суспільства,
політичної системи та влади в співробітництво, наступність
Механізми функціонування громадянський мир і Україні. Участь громадян у та відповідальність поколінь;
громадянинові демократичного спільноти.
соціально-політичному житті. приналежність до українського Цінності та якості, притаманні суспільства та європейської суспільства. Україна та
Стереотипи. Дискримінація функціонування та умов
інтеграційні процеси в Європі; Знання основних ознак місце і перспективи України в інститутів громадянського глобалізованому світі. суспільства, його
суспільства, абсолютної
існування, сфер суспільного життя; принципів і цінностей демократичного громадянського цінності прав та свобод
Уміння взаємодіяти із
людини, особистісних рис громадянина України.
суспільством та його окремими
інститутами в повсякденному
суспільних явищах і процесах
житті; орієнтуватись у сучасного світу та давати їм
ставитися до проявів
власну оцінку; конструктивно- критично мислити і критично стереотипного мислення,
Людина і політика. Політичне Уявлення про політичну сферу
боротися з дискримінацією
життя суспільства та її роль у житті
суспільства, необхідність
громадянського суспільства. злагоди та миру в суспільстві,
Політика. Політичне життя збереження громадянської Людина - політика - влада. необхідність плюралізму та
Етика політичної діяльності політичну культуру.
Політична система. Політика та роль засобів масової ідеологія. Політика і мораль. інформації, вплив ідеології на Знання структури, ролі органів
партій та громадських
та інститутів державної влади і їх співвідношення з діяльністю політичних рухів, (неурядових) об'єднань і
та механізмів функціонування
організацій, основні процедури, за якими можуть взаємодіяти громадянин і держава, структурних елементів політичної системи України,
у громадянському суспільстві,
процедури участі у виборах. Уміння працювати з матеріалами засобів масової інформації, характеризувати особливості політичного життя особливості виборчої системи
Соціальна сфера суспільства. Уявлення про суспільство як
України, пояснювати значення виборчої системи як показника рівня демократії в суспільстві
Етнічна структура суспільства. складну самоорганізовану
систему, місце людини в
ролі. Соціальні конфлікти. партнерство, соціальну
Соціальні групи. Соціальні суспільстві, соціальне Міжнаціональні захищеність, соціальну
Сім'я в соціальній структурі
відносини. відповідальність, суть прогресу в суспільному житті.
суспільства. Етика сімейних Знання соціальної структури
відносин. українського суспільства,
Прогрес у суспільному житті соціального партнерства різних
способів взаємодії і соціальних груп, національного
і ксенофобії, шкідливості
складу населення України, сутності і наслідків геноциду міжнаціональних упереджень,
Уміння застосовувати знання
ролі сім'ї в соціальній структурі суспільства.
для орієнтації в соціальних
відносинах, обирати
та власної поведінки,
конструктивні форми взаємодії характеризувати міжнаціональні
позитивно і відповідально
відносини в Україні, толерантно поводитися, ставитися до створення сім'ї і
Основи теорії держави і права Уявлення про суспільні
життя в ній
відносини, засоби та механізми
Суспільні відносини і засоби їх врегулювання; державу і
джерела та форми права,
їх організації. право; органи державної влади, Держава як засіб впорядкування правомірну і неправомірну
організації державної влади. Знання про суспільні відносини
суспільних відносин. Органи поведінку, правопорушення і держави. Особливості юридичну відповідальність. Історичні типи держав. та засоби їх впорядкування;
неправомірна поведінка. системі; джерела права,
Соціальні норми. Поняття права державні органи, особливості та правової системи. організації державної влади, Правовідносини. Правомірна і місце правових норм в їх
суспільних відносин;
Правопорушення і юридична структуру та елементи правової відповідальність системи. Вміння розпізнавати різні засоби впорядкування
історичні періоди, окремі
порівнювати особливості здійснення державної влади та правового регулювання суспільних відносин у різні
Людина, суспільство і держава Уявлення про основні етапи
види правопорушень та юридичної відповідальності; розв'язувати життєві ситуації з використанням законодавства
розвитку української
Поняття публічних прав і державності; особливості
інститутів публічного права. державної влади та місцевого
відносин та основних організації здійснення Загальна характеристика самоврядування, правовий
Громадянство України. Основні інститутів галузей права
конституційного права та його статус громадян України. джерел. Державний лад України. Знання предмета та основних права, свободи і обов'язки публічно-правового циклу,
екологічного, кримінального Вміння розпізнавати окремі
громадян. Загальна основних прав, свобод, характеристика фінансового, обов'язків громадян та засобів адміністративного, їх захисту. права види правопорушень та
статус громадян, особливості
юридичної відповідальності; характеризувати органи державної влади, правовий здійснення державної влади в
розв'язувати практичні життєві
Україні; порівнювати правовий статус громадян з міжнародними стандартами у сфері прав людини; ситуації з використанням
Основи приватного права Уявлення про приватно-правові
законодавства
України відносини та галузі права, що
їх врегульовують.
Поняття приватних Знання основних понять,
правовідносин та основні особливостей предмета
Характеристика цивільного сімейного, житлового,
інститути приватного права. цивільного, господарського, права, його джерел та інших трудового, земельного права;
цивільних прав, видів
галузей права змісту та видів права власності, способів захисту договорів, особливостей
види приватно-правових
цивільно-правової відповідальності. Вміння розпізнавати окремі відносин та джерела, що їх
аналізувати найпростіші
врегульовують; характеризувати підстави їх виникнення, зміни і припинення; складати та
Філософія Уявлення про загальний процес
документи (заяви, договори)
розвитку філософії та роль
Філософські течії філософії в житті людства.
представників світової
Знання найвідоміших
найпоширеніших філософських
філософської думки та течій, філософських поглядів
природу і світ.
на сутність людини, її буття і духовність, суспільство, Уміння застосовувати
Людина як суб'єкт економічних Уявлення про господарську
філософські знання для пояснення подій і явищ у суспільстві
відносин діяльність людини, суб'єкт
господарювання.
Економічні потреби та Знання потреб споживача та
інтереси. Сутність економічних закономірностей його
економіки. Домашнє ринку, попиту, пропозиції,
рішень. Основні питання економічної поведінки; видів господарство як економічний ціни; домашнього господарства
Вміння характеризувати потреби
суб'єкт та його роль і місце в економічній системі. і споживчі блага; пояснювати
фактори, що її визначають
механізми задоволення потреб; пояснювати необхідність господарської діяльності і
Господарювання і виробництво Уявлення про структуру
виробництва в національній
діяльність та її основні види. виробництва у різні епохи
Підприємництво. Підприємницька економіці, відмінності існування людства; функції
об'єднань, господарських
Власність. Види ринків. підприємств. Ринкова інфраструктура Знання видів підприємств, товариств згідно із
Вміння оцінювати власні
законодавством; сутності підприємницької діяльності. можливості; розкривати
життям окремої сім'ї чи
економічні процеси і закономірності, безпосередньо пов'язані з повсякденним
визначати його прибутковість
людини; визначати зміст, форми і фактори виробництва, структуру витрат виробництва і
Моделі економічних систем Уявлення про місце людини і
домашнього господарства в
відбуваються у державі.
Національне виробництво. економічних процесах, які
Економічний цикл. Знання грошово-кредитної
політики та податкової
Уміння користуватися
Зайнятість і безробіття. системи. Грошово-кредитна політика, інформацією про ринок праці
сфери працевлаштування,
податкова система. для визначення майбутньої Економічний потенціал України послугами ринкових установ,
Світове господарство Уявлення про основні
та її місце у світовій давати оцінку економічного економіці потенціалу
тенденції і проблеми розвитку
Міжнародна торгівля - сучасної світової економіки та
Глобалізація світової законів міжнародних
міжнародні валютні відносини. економіки України. Знання економіки. Міжнародна економічних відносин, основних
України глобалізації та інтеграції
економічна інтеграція. відмінностей сучасних моделей Зовнішньоекономічні зв'язки ринкової економіки; процесів світової економіки.
господарстві, пояснювати роль
Уміння користуватися інформацією про спеціалізацію країн у світовому
3. Освітня галузь "Естетична культура"
міжнародної торгівлі для розвитку світового господарства, господарства України
Основна мета освітньої галузі "Естетична культура" полягає в
тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації та оцінювання творів
естетичних цінностей як інтегральну основу світогляду, розвивати
мистецтва і практичної діяльності сформувати в учнів систему мистецькі уміння та компетентність, здатність до художньо-творчої
Освітня галузь ґрунтується на взаємозв'язку художньої
самореалізації, виховувати потребу в духовному самовдосконаленні.
культури суспільства (художньо-пізнавальна площина) і внутрішнього
духовного світу особистості (художньо-творча площина), що реалізує
цілісності, неперервності та наступності, інтегральності та
ідею "людина в культурі - культура в людині"; на принципах варіативності змісту мистецької освіти.
Концептуальною ідеєю розроблення змісту освітньої галузі є
цілісний художньо-естетичний розвиток особистості на основі
уявлень, набуття яких необхідне для формування у свідомості учнів
взаємодії різних видів мистецтва і координації знань, умінь та поліхудожнього та полікультурного образу світу.
Освітня галузь "Естетична культура" містить універсальні
складові, що визначають основні результати навчання і виховання
аксіологічна (сприймання, інтерпретація, оцінювання
учнів, зокрема:
мистецьких явищ), ціннісна художня орієнтація учнів,
емоційно-естетичний досвід;
праксеологічна (практична художня діяльність). Результат:
мистецькі вміння, навички;
гностична (пізнання мистецтва, його особливостей як складової
культури), художні знання та уявлення учнів;
креативна (творче самовираження у сфері мистецтва), досвід
художньо-творчої діяльності;
комунікативна (спілкування з приводу мистецтва, діалог
культур), комунікативні вміння, культура художнього спілкування.
Змістовими лініями освітньої галузі "Естетична культура" є:
музична, візуальна (образотворча), мистецько-синтетична
Основна школа
(хореографія, театр, екранні мистецтва), культурологічна.
Зміст освітньої галузі "Естетична культура" спрямований на
розширення і збагачення мистецьких уявлень, знань, умінь,
Завдання освітньої галузі в основній школі:
цінностей і компетентності, набутої у початковій школі.
виховання в учнів ціннісного ставлення до дійсності та творів
мистецтва, збагачення емоційно-почуттєвої сфери;
збагачення досвіду практичної мистецької діяльності,
формування спеціальних художніх умінь, навичок спілкування з
набуття системи знань та уявлень про мистецтво, його значення
питань мистецтва;
в житті людини і суспільства;
розвиток художньо-творчого потенціалу особистості;
виховання здатності до художньої самореалізації, потреби в
мистецькій самоосвіті.
------------------------------------------------------------------
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Музична змістова лінія
Особистісне художньо-естетичне Уявлення про музичне
сприймання музики українських мистецтво, його специфіку,
широкому діапазоні її видів, зв'язок музики з іншими видами
і зарубіжних композиторів у основні види, жанри і форми, жанрів і форм (хорової, мистецтв. Усвідомлення
інструментальної тощо). Знання про творчість відомих
симфонічної, вокальної, значення музики в житті людини інструментальної, вокально- та суспільства. Інтерпретація інтонаційно- композиторів минулого і
Особливості музичної мови, Уміння простежувати та
образного змісту та оцінювання сучасності прослуханих творів
специфіки вираження художньої усвідомлювати розвиток
інформації в музиці та її музичного образу, висловлювати
мистецтва. Практичне засвоєння ціннісне ставлення до
зв'язків з іншими видами та аргументувати особистісно- основних музичних понять та музичного твору,
термінологією
необхідної термінології інтерпретувати його зміст, користуючись відповідною
Розвиток дитячого голосу, Володіння основними вокально-
виконання народних і хоровими навичками, вміння
сучасних) пісень. Вивчення народні пісні, композиторські
композиторських (класичних та виразно виконувати українські українського фольклору твори
Елементи гри на музичних Уявлення про особливості гри
(автентичного та стилізованого)
інструментах: народних, на різних музичних
класичних, сучасних інструментах (електронних)
Імпровізація (вокальна, Уміння імпровізувати прості
інструментальна тощо), мелодичні звороти, ритмічний
народному та сучасному стилі.
ритмічне фантазування в супровід до пісень Музичний твір - засіб комунікації та творчого
самовираження особистості

Візуальна (образотворча) змістова лінія
Особистісне художньо-естетичне Уявлення про види та
сприймання творів особливості візуального
візуального мистецтва різних
українського та зарубіжного мистецтва епох у його видовій, жанровій та стильовій різноманітності
Особливості мови візуального Знання основних засобів
мистецтва (графіки, живопису, графіки, живопису, скульптури,
ужиткового мистецтва, мистецтва, архітектури,
скульптури, декоративно- декоративно-ужиткового архітектури, художньої дизайну; їх стильових та
Дизайн принципів синтезу мистецтв
фотографії). Синтез мистецтв. жанрових особливостей,
Аналіз та інтерпретація творів Уміння висловлювати
візуального мистецтва, особистісно-ціннісне ставлення
іншими видами мистецтв. та мистецтві, аналізувати та
визначення взаємозв'язків з до проявів естетичного в житті Практичне засвоєння основних інтерпретувати мистецькі твори
композиція та інші) термінологію
понять і термінів (лінія, різних видів, жанрів і стилів, форма, колір, об'єм, простір, використовуючи відповідну
Особливості створення Уявлення про композицію,
художнього образу; цілісність єдність змісту і форми
твору. Практична діяльність з Уміння створювати художні
змісту і форми мистецького художнього образу. пам'яті, за уявою, з натури, образи на площині та в об'ємі
Виконання композицій за художньої техніки та
на площині та в об'ємі. із застосуванням різних видів допомогою різноманітних видів матеріалів, виражаючи власні
Твір візуального мистецтва -
мистецької техніки із почуття, емоції та думки мовою застосуванням відповідних візуального мистецтва художніх матеріалів.
засіб комунікації та творчого
самовираження особистості
Мистецько-синтетична змістова лінія
Хореографічне мистецтво
Хореографія як вид мистецтва Уявлення про хореографію як
та її роль у житті людини. вид мистецтва та його значення
танцювальної пластики, Знання основних видів танцю.
Види танцю. Зв'язок музики, в житті людини. сценографії. Національні Уміння виконувати окремі
Театральне мистецтво
особливості українського танці народного танцю
Театр як синтетичний вид Уявлення про особливості та
мистецтва, його значення для види театрального мистецтва,
суспільства. Драматичний, майстерність.
розвитку культури людини і акторську та режисерську ляльковий, музичний театр.
жанри драматургії (трагедія,
Особливості українського Знання основних жанрів національного театру. Основні драматургії.
акторської майстерності, вистави та володіти основними
комедія, мелодрама, водевіль, Уміння виражати особисте мюзикл, фарс). Особливості ставлення до театральної
Екранне мистецтво
акторського ансамблю елементами акторської гри
Кіно як вид мистецтва та його Уявлення про кіно як вид
роль у житті людини і мистецтва.
художні засоби кінематографу. Знання основних жанрів
суспільства. Основні жанри,
Телебачення як засіб масової
Синтез мистецтв у кіно. кінематографу, телебачення.
судження про художні образи
комунікації Уміння висловлювати власні
Культурологічна змістова лінія
Сутність художньої культури. Уявлення про сутність
Мистецтво - провідна складова художньої культури, її роль у
жанрова специфіка мистецтв людини
художньої культури. Видова та суспільстві та духовному житті
Багатогранність української Знання основних видів і жанрів
художньої культури, мистецтва, особливостей
особливості мистецтва, культури, засобів інформації
національні та регіональні української та зарубіжної визначні культурно-історичні пам'ятки
Зарубіжна художня культура та Уміння емоційно виражати
її роль у розвитку людства. ціннісне ставлення до творів
культурами світу. набутий досвід у художньо-
Мистецтво як посередник між мистецтва, застосовувати Медіакультура. Значення творчій діяльності
Старша школа
естетичного в житті людини та суспільства
Зміст освітньої галузі "Естетична культура" спрямований на
поглиблення та узагальнення мистецьких уявлень, знань, умінь,
формування художнього мислення, світогляду, естетичної культури.
цінностей і компетентностей, набутих в основній школі, на
Завдання освітньої галузі в старшій школі:
виховання в учнів ціннісного ставлення до явищ культури та
мистецтва, художньо-світоглядної позиції;
набуття системи знань про українську та зарубіжну художню
культуру, розширення уявлень щодо естетичної сфери життєдіяльності
виховання потреби та здатності до самореалізації в галузі
людини;
мистецтва, морально-естетичного самовдосконалення;
формування вмінь аналізувати та інтерпретувати твори
мистецтва різних епох, жанрів і стилів, аргументовано висловлювати
------------------------------------------------------------------
власні судження, застосовувати набуті знання у своїй діяльності.
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Культура і суспільство, Уявлення про сутність
культура та релігія, людина і культури, її роль у
людини, діалог культур;
культура, діалог культур. суспільстві та духовному житті Цілісність та основні етапи особливості мистецтва регіонів
європейському та світовому Знання спадщини відомих
розвитку художньої культури світу. України, її місце в культурному просторі. представників української та
українського та зарубіжного художньої культури людства.
Особливості розвитку художніх зарубіжної художньої культури, напрямів, видів і жанрів основні етапи розвитку мистецтва.
видатних митців. Шедеври у процесі їх аналізу та
Уміння висловлювати та Центри народних художніх аргументувати особисте промислів і ремесел. Спадщина ставлення до творів мистецтва
Історичні умови та національні
мистецтва. інтерпретації, використовуючи відповідну термінологію.
особливості розвитку мистецтва Знання основних естетичних
культурних регіонів світу. категорій.
Основні категорії естетики Уміння естетично збагачувати
(прекрасне, трагічне, комічне, навколишнє середовище,
переживання, смак, ідеал) мистецькі традиції
піднесене, потворне; почуття і використовуючи культурно-
4. Освітня галузь "Математика"
Основною метою освітньої галузі є:
опанування учнями системи математичних знань, навичок і
умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій
галузями знань і забезпечення неперервної освіти;
діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми
формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і
методи математики, її роль у пізнанні дійсності;
інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і
просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної
економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання,
культури, пам'яті, уваги, інтуїції);
формування позитивних рис особистості.
Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями:
числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; елементи
геометричні фігури; геометричні величини.
комбінаторики; початок теорії ймовірностей та елементи статистики;
Освітня галузь "Математика" забезпечує успішне вивчення інших
дисциплін, насамперед природничо-наукового циклу. Це пояснюється
лише галуззю знань, а й потужним методом наукового пізнання.
розширенням сфери застосування математики в науках, де вона є не
Зміст освітньої галузі формується за принципом наступності
між початковою, основною і старшою школою, враховуючи математичну
галузі "Математика".
підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої
Основна школа
Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в
основній школі є:
продовження розвитку уявлень про число, формування
обчислювальних навичок та застосування їх до розв'язування задач;
розширення математичного апарату, засвоєного в початковій
школі;
формування навичок і умінь тотожного перетворення виразів,
розв'язування рівнянь і нерівностей, їх систем та застосування їх
математичну модель;
до розв'язування задач; формування уявлення про функцію як
вивчення геометричних фігур на площині, розвиток просторових
уявлень і уяви;
формування уявлень про геометричні величини та навичок і
умінь їх вимірювання і обчислення;
навчання математичної мови;
формування уявлень про математичні поняття і методи як
важливі засоби моделювання реальних процесів і явищ.
------------------------------------------------------------------
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Числа
Уявлення про числові множини
Натуральні, цілі, раціональні, та співвідношення між ними.
Знання правил виконання
дійсні числа. Звичайні дроби. Десяткові процентних розрахунків.
Проценти. Процентні Уміння виконувати дії над
дроби. Дії над числами. розрахунки. Пропорції числами та простішими
розв'язувати текстові задачі
числовими виразами;
Вирази
Степінь з натуральним і цілим Уявлення про стандартний
показником. вигляд числа.
Многочлен. Дії над Знання основних відомостей про
многочленами. Дріб. Дії над степінь з натуральним і цілим
виразів многочлен, дріб, арифметичний
дробами. Тотожні перетворення показником, одночлен, квадратний корінь.
Уміння виконувати тотожні
перетворення виразів
Рівняння і нерівності
Рівняння і нерівності з одним Уявлення про рівняння і
невідомим: лінійні, квадратні. нерівність як математичну
Рівняння з двома невідомими. величинами.
модель реальних відношень між Лінійні рівняння з двома
невідомими. та з двома невідомими, систему
невідомими. Системи двох Знання основних відомостей про лінійних рівнянь з двома рівняння і нерівність з одним
Застосування рівнянь і їх
рівнянь з двома невідомими.
систем до розв'язування задач Уміння розв'язувати лінійні та
квадратні рівняння; системи
невідомими; лінійні та
лінійних рівнянь з двома квадратні нерівності; прості
Функції
текстові задачі за допомогою рівнянь та їх систем
Функція. Лінійна, обернена Уявлення про координатну пряму
пропорційність, квадратична і координатну площину, про
змінними.
функції. функціональні залежності між
Числові послідовності
Знання основних відомостей про
способи задання функцій та
зазначені у змісті види
числових послідовностей, про функції, про арифметичну і
їх допомогою характеризувати
геометричну прогресії. Уміння будувати графіки і за властивості функцій
Елементи комбінаторики Уявлення про множину.
Множини. Уміння розв'язувати
найпростіші комбінаторні
Початки теорії ймовірностей та
Комбінаторні задачі задачі
елементи статистики
Уявлення про теорію
Випадкова подія. Ймовірність ймовірностей і статистику як
ймовірність випадкової події,
випадкової події. науку; про випадкову подію, Способи подання даних. частоту, середнє значення.
подання даних з різних сфер
Частота. Середнє значення Знання способів збирання і діяльності.
Уміння розв'язувати
найпростіші задачі на
подавати дані заданими
обчислення ймовірностей; способами
Геометричні фігури
Найпростіші геометричні фігури Уявлення про логічну будову
на площині. геометрії.
Трикутники, многокутники, коло Знання означень геометричних
і круг. Рівність і подібність фігур на площині, рівності і
геометричних перетворень;
геометричних фігур. подібності фігур; видів Побудови циркулем і лінійкою. методів, що застосовуються в
Геометричні фігури в просторі Уміння виконувати основні
Геометричні перетворення. геометрії. Координати і вектори. побудови циркулем і лінійкою;
застосовувати набуті знання до розв'язування задач, зокрема прикладних
Геометричні величини
Довжина відрізка, кола. Міра Уявлення про довжину, площу та
кута. Площа і об'єм. об'єм геометричних фігур.
Вимірювання і обчислення Знання формул довжини, площі
лінійних і кутових величин, та об'єму геометричних фігур.
Уміння знаходити довжину
площі і об'єму
об'єм геометричних фігур;
відрізка, міру кутів, площу і
використанням тригонометричних
розв'язувати трикутник з формул
Старша школа
Основними завданнями змісту освітньої галузі в старшій школі
є:
розширення математичного апарату, засвоєного в основній
школі;
розширення і систематизація загальних відомостей про функції,
вивчення початку аналізу, розв'язування прикладних задач;
вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових
розширення відомостей про ймовірність та елементи статистики;
уявлень і уяви;
розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини;
розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент
загальнолюдської культури, про застосування її в практичній
------------------------------------------------------------------
діяльності, різних галузях науки.
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Вирази
Узагальнення поняття степеня. Уявлення про степінь з
раціональним показником і
Перетворення степеневих, Знання основних відомостей про
Логарифм. логарифм числа.
тригонометричних, степінь і логарифм.
ірраціональних, показникових,
логарифмічних виразів Уміння перетворювати
степеневі, тригонометричні,
логарифмічні вирази
ірраціональні, показникові,
Рівняння і нерівності
Тригонометричні, Уявлення про трансцендентні
ірраціональні, показникові, рівняння і нерівності.
Знання основних відомостей про
логарифмічні рівняння. Показникові і логарифмічні тригонометричне,
логарифмічне рівняння та
нерівності ірраціональне, показникове, системи таких рівнянь.
Уміння розв'язувати прості
рівняння і нерівності
нескладні системи
зазначених видів та їх
Функції
Числова функція
Тригонометричні, степеневі, Уявлення про функцію як
показникові, логарифмічні математичну модель залежності
природи; про неперервність
функції. між змінними будь-якої Неперервність функції. функції. Похідна та інтеграл.
визначеного інтеграла відомостей про похідну та
Знання про зазначені в змісті Застосування похідної і види функцій; основних інтеграл; формул похідних
Уміння будувати графіки
основних функцій.
функцій, характеризувати за
графіками їх властивості;
застосовувати похідну та
знаходити похідні, інтеграли; визначений інтеграл до
Елементи комбінаторики
розв'язування задач прикладного змісту
Сполуки без повторень: Уявлення про перестановки,
перестановки, розміщення, розміщення, комбінації.
Знання формул для обчислення
комбінації
без повторень.
кількості кожного виду сполук
Уміння обчислювати кількість
перестановок, розміщень,
набуті знання під час
комбінацій і застосовувати розв'язування задач
Початок теорії ймовірностей та
елементи статистики
Випадкові події. Ймовірність Уявлення про випадкові події
випадкової події. Умовні та їх ймовірності; способи
випадкові події. Уявлення про
ймовірності. Незалежні представлення даних. закон великих чисел. Знання основних понять,
Статистичні таблиці. Ряди Уміння застосовувати набуті
Означення ймовірності. зазначених у змісті.
розподілу та наочне їх знання під час розв'язування
зображення. Мода і медіана. задач прикладного змісту
Геометричні фігури
Середні значення
Аксіоми стереометрії. Взаємне Уявлення про взаємне
розміщення прямих і площин у розміщення прямих і площин.
обертання, їх види та Знання означень геометричних
просторі. Многогранники і тіла
просторі. Геометричні властивостей; видів
властивості. Побудови в фігур в просторі та їх
вектори методів, що застосовуються в
перетворення. Координати і геометричних перетворень; стереометрії.
Уміння зображати геометричні
фігури, розв'язувати прості
змісту
задачі, зокрема прикладного
Геометричні величини Уявлення про площу поверхні і
об'єм тіла.
Відстані. Міри кутів між
прямими і площинами.
Площа поверхні і об'єми Знання означень відстані від
точки до площини, міри кутів
формул площ поверхонь і об'єми
між прямими і площинами; многогранників та тіл
Уміння знаходити відстані,
обертання.
міри кутів, розв'язувати
простіші задачі на вимірювання
об'ємів тіл
і обчислення площ поверхонь і
5. Освітня галузь "Природознавство"
Основною метою освітньої галузі є розвиток учнів за допомогою
засобів навчальних предметів, що складають природознавство як
мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних понять і законів
наукову галузь, формування наукового світогляду і критичного природничих наук та методів наукового пізнання, вироблення умінь
Відповідно до цієї мети в учнів формується система знань з
застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в природокористуванні.
основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання
та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони
діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти
опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій,
Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності
безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.
між початковою та основною, основною і старшою школою, між
загальною середньою і вищою освітою. Зокрема, він враховує
лініями освітньої галузі "Людина і світ". Зміст освітньої галузі в
природознавчу підготовку учнів початкової школи за змістовими старшій школі ґрунтується на базовій загальноосвітній підготовці
Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:
учнів основної школи з основ природничих наук. Цим забезпечується наступність навчання в початковій, основній і старшій школах.
рівні і форми організації живої і неживої природи, які
структурно представлені в кожній компоненті освітньої галузі
закони і закономірності природи;
специфічними для неї об'єктами і моделями;
методи наукового пізнання, специфічні для кожної з
природничих наук;
значення природничо-наукових знань у житті людини та їхня
роль у суспільному розвитку.
Зміст освітньої галузі може реалізовуватися як окремими
навчальними предметами (астрономія, біологія, географія, фізіка,
відповідних фундаментальних наук, так і завдяки інтегрованим
хімія та інші галузі природознавства), що відображають основи курсам.
Зміст загальноприродничої компоненти забезпечує формування в
свідомості учнів основи для цілісного уявлення про природу.
Зміст астрономічної компоненти зорієнтований на забезпечення
засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії,
Всесвіту, уявлень про його утворення і розвиток, формування в них
методів астрономічних досліджень, усвідомлення ними будови наукового світогляду, використання астрономічних знань у практиці,
Зміст біологічної компоненти зорієнтований на забезпечення
розкриття значення астрономії у цілісному світорозумінні на мегарівні.
засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих
систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв'язок із неживою
світу, синтез ідей про живі системи, оволодіння елементами
природою, формування уявлень про природничо-наукову картину живого наукового пізнання живої природи, формування складових наукового
розуміння необхідності раціонального використання та відновлення
мислення (класифікація, екологічність, еволюційність і історизм, системність і цілісність), усвідомлення біосферної етики, природних ресурсів, вироблення навичок застосування знань з
Зміст географічної компоненти забезпечує засвоєння знань про
біології у повсякденному житті.
компоненти природи, природні ресурси, удосконалення господарської
діяльності людини, формування в учнів комплексного, просторового,
регіонального та планетарного підходів, сучасної географічної
соціально-орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, картини світу через закономірності розвитку географічної оболонки
населення і господарства.
Землі, усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі розгляду та аналізу трьох її основних компонентів - природи,
Зміст фізичної компоненти створює передумови для забезпечення
усвідомлення учнями наукових фактів, ознайомлення з історією
фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити природні явища
розвитку фізичної науки, формування в учнів знання основних і процеси, розвиток експериментальних умінь і дослідницьких
наукового світогляду і стилю мислення учнів, уявлення про фізичну
навичок, умінь застосовувати набуті знання для розв'язування фізичних задач і пояснення фізичних явищ і процесів, формування картину світу, розкриття ролі знання з фізики в житті людини та
Змістове наповнення хімічної компоненти забезпечує засвоєння
суспільному розвитку.
учнями знань про речовини та їх перетворення, найважливіші хімічні
закони, методи дослідження в хімії, роль хімії в суспільному
формування на цій основі наукового світогляду, вироблення навичок
виробництві та житті людини, розвиток експериментальних умінь та безпечного поводження з речовинами у буденному житті.
Основна школа
Завданнями реалізації змісту освітньої галузі в основній
школі є:
ознайомлення учнів з науковими фактами природознавства та
усвідомлення ними фундаментальних ідей природничих наук;
оволодіння учнями понятійно-термінологічним апаратом
природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті
зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;
основних законів і закономірностей, що дають змогу описати і
набуття учнями досвіду практичної та експериментальної
діяльності, застосування знань у пізнанні світу;
формування в учнів ціннісних орієнтацій на збереження
природи, гармонійну взаємодію людини і природи, уміння екологічно
------------------------------------------------------------------
виважено взаємодіяти з довкіллям.
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Загальноприроднича компонента освітньої галузі
Довкілля як частина Уявлення про загальні
природного та антропогенного закономірності природи та
Явища природи. Об'єкти світу, загальну будову
середовища життя людини. природничо-наукову картину природи і штучні системи. Всесвіту, цілісність природи.
закономірності природи. його компоненти та
Всесвіт. Методи пізнання природи. Загальні Знання про довкілля людини,
Уміння спостерігати та
Природничо-наукова картина взаємозв'язок між ними. світу Природні та штучні системи.
описувати природні явища,
пояснювати на основі загальних
їх виникнення
закономірностей природи причини
Біологічна компонента освітньої галузі
Молекулярно-клітинний рівень Уявлення про прояв закону
Особливості хімічного складу збереження енергії в живій
будови клітин еукаріотів захворювань людини на основі
живих систем. Загальний план природі, про діагностику вивчення клітин та тканин, про
неорганічних та органічних
складові живлення організмів. Знання про значення речовин в існуванні живої
функціональну одиницю живої
природи, клітину як елементарну структурно- природи. Уміння виготовляти прості
Організмений рівень
мікропрепарати
Особливості будови, Уявлення про організм як
функціонування та розвитку відкриту саморегульовану
пристосування до умов розмноження, вирощування
організмів різних царств, їх систему, про біологічні основи середовища. Будова та функції рослин і тварин та догляд за
Знання про будову,
організму людини. Біосоціальна ними; антропогенез. природа людини функціонування, розвиток та
зв'язок організмів різних
поведінку організмів; принципи роботи регуляторних систем, царств та екологічних груп із
місце і роль людини в світі.
середовищем існування, значення їх в природі, господарстві та житті людини,
Уміння пояснювати процеси
життєдіяльності та основні
виявляти взаємозалежність
властивості живих систем, організмів та їх
допомогу при нещасних
пристосованість до умов існування, надавати першу випадках, використовувати
Надорганізмені рівні
знання для ведення здорового способу життя
Надорганізмені системи: Уявлення про стан довкілля в
популяція, вид, екосистема, Україні та її регіонах, про
організму і середовища. Людина
біосфера. Взаємозв'язок природні та штучні екосистеми. і довкілля Знання основних типів зв'язків
факторів, значення умов
між організмами та середовищем існування, екологічних довкілля для життя людини.
Уміння виявляти біотичні та
абіотичні зв'язки в природі,
екосистеми у господарській
застосовувати знання про діяльності і охороні природи
Система та еволюція організмів Уявлення про основи
класифікації, сучасну систему
Еволюція Знання характерних ознак
Різноманітність організмів. органічного світу.
організмів основних таксонів
різних царств живої природи,
еволюції, систематичного
їх ускладнення в процесі положення людини в органічному
Уміння порівнювати організми
світі.
різних таксонів,
обґрунтовувати значення
організмів у природі та
різноманітності живих господарській діяльності
Методи наукового пізнання
людини
Спостереження, описовий, Уявлення про джерела отримання
порівняльний та біологічних знань, методи
дослідження
експериментальний методи вивчення організмів у природі. Знання про призначення
електрокардіограф тощо) у
збільшувальних та інших приладів (тонометр, термометр, біологічних дослідженнях,
Уміння користуватися
правил безпеки під час проведення дослідів
збільшувальними приладами і
досліджувати мікро- та
спостереження в природі і
макропрепарати, проводити лабораторії, порівнювати
антропометричні вимірювання,
організми різних таксономічних груп, проводити аналізувати фізичний розвиток
артеріальний тиск тощо),
і фізіологічний стан людини за різними показниками (температура тіла, проводити прості досліди щодо
Географічна компонента освітньої галузі
вивчення процесів життєдіяльності організмів
Географічний простір
Загальні закономірності Уявлення про місце Землі у
географічної оболонки, Всесвіті, вплив Сонця на
наслідки в різних оболонках: закономірності просторової
особливості їх прояву і природу, загальні літосфері, атмосфері, організації географічної
закономірностей на життя і Знання особливостей форми та
гідросфері, біосфері. Вплив оболонки. природних факторів та діяльність людей рухів Землі, структури та
гідросфери, біосфери як
особливостей розвитку літосфери, атмосфери, складових географічної
Уміння аналізувати
оболонки.
взаємозв'язки між складовими
географічної оболонки,
впливу природних умов і
наводити приклади взаємного діяльності людей
Регіональні географічні
системи
Материки і океани як складові Уявлення про загальні
географічної оболонки, її географічні закономірності на
Основні особливості та
найбільші азональні комплекси. материках і в океанах. взаємозв'язки компонентів Знання основних особливостей
материків і океанів. Загальні природи в межах материків і
природи в межах окремих та взаємозв'язків компонентів природні закономірності на океанів, географічних
географічної оболонки в межах
материках і океанах. закономірностей та природно- ресурсного потенціалу України Просторова організація і своєї місцевості.
своєї місцевості, розв'язувати
території України і своєї Уміння складати географічні місцевості та її природно- характеристики материків і ресурсний потенціал океанів, території України і
знання в побуті та
пізнавальні та практичні географічні задачі, застосовувати географічні повсякденному житті
Просторова організація життя і Уявлення про географічні
діяльність людства аспекти населення і
Материки як заселені частини Україні, про проблеми сталого
господарства на материках та в земної кулі. розвитку.
Населення України та своєї Знання історії заселення
місцевості. Господарська материків у зв'язку з
наслідки господарської діяльності
діяльність людини та її природними умовами та напрями людини на них, особливостей
сучасні соціально-економічні
формування державної території та населення України, її проблеми.
Уміння складати географічні
характеристики населення
визначати, порівнювати й
материків і України, аналізувати основні
Методи географії і джерела Уявлення про сучасну
демографічні та соціально- економічні показники
географічної інформації географічну картину світу.
Об'єкт, предмет та завдання Знання про джерела
географії. Історія пізнання географічної інформації та її
знань та методи географічних
Землі. Джерела географічних роль в житті людини. досліджень. Геоінформаційні Уміння користуватися планами,
Картографічні проекції. географічної інформації,
системи. План і карта. картами та іншими джерелами Значення географічних знань використовувати набуті
користуватися комплектом
географічні знання у повсякденному житті, приладів та інструментів для
Географічні аспекти взаємодії Уявлення про географічні
пізнання географічних процесів і явищ
людини і природи аспекти взаємодії природи і
суспільства у минулому та на
наслідки. Основні планетарні
Взаємодія людини і природи, її сучасному етапі. проблеми, їх глобальність і Знання про основні проблеми
на території України. природи, їх прояв в межах
прояв на окремих материках та взаємодії суспільства та Екологічні проблеми, їх окремих материків і на
глобальних проблем взаємовпливу людини і природи,
регіональний прояв, шляхи території України. розв'язання. Міжнародна співпраця у вирішенні Уміння наводити приклади
проблем; виконувати правила
пояснювати шляхи розв'язання геоекологічних регіональних поведінки в природі
Фізична компонента освітньої галузі
Речовина і поле Уявлення про атомно-молекулярну
будову речовини, дискретність
атома. Радіоактивність. електромагнітну індукцію,
Будова речовини. Будова електричного заряду, світловий промінь, особливості
Всесвітнє тяжіння. радіонуклідів.
Агрегатні стани речовини. поширення світла в різних середовищах, активність
Електричне і магнітне поля. Знання властивостей речовин в
Електромагнітна індукція. твердому, рідкому і
Світлове випромінювання. зміни внутрішньої енергії тіла,
газоподібному станах, способів Прямолінійне поширення будови атома, видів
магнітного полів, спектр
світла. Відбивання і радіоактивності, притягання тіл заломлення світла до Землі, прояви електричного і світла.
Уміння розв'язувати задачі на
розрахунок характеристик
теплоти згорання палива,
теплових процесів, кількості побудову зображень, що дають
Рух і взаємодії Уявлення про різні види
плоске дзеркало та лінзи
механічного руху, гравітаційну
Механічний рух. Рівномірний та електромагнітну взаємодію,
колу. Коливальний рух. пружному середовищі, взаємодію
прямолінійний рух. Рух по поширення механічних коливань у заряджених тіл і магнітів,
хімічну і магнітну дії.
Взаємодія тіл. Сили в природу електричного струму та природі. Деформація. Тертя. його механічну, теплову,
Елементи гідроаеростатики.
Механічна робота та Знання основних характеристик
потужність. Кінетична і механічного руху і взаємодії,
параметрів, що їх
потенціальна енергія. видів теплопередачі і Тепловий рух. Теплообмін. характеризують, характеристик
Взаємодія заряджених тіл.
Види теплопередачі. електричного струму і ділянок кола.
Взаємодія магнітів. Уміння розв'язувати задачі на
розрахунок характеристик
рівноваги важеля, рівняння
Постійний електричний струм механічного руху, умову теплового балансу, коефіцієнт
роботи та потужності
корисної дії механізму чи пристрою, електричних кіл, електричного струму
Закони і закономірності Уявлення про загальні
фізики закономірності плину фізичних
Основні фізичні закони, що теплових процесів.
явищ різної природи, хід визначають перебіг
магнітних явищ Гука, Ома для ділянки кола,
механічних, теплових, Знання суті законів: збереження світлових, електричних і енергії, Архімеда, Паскаля,
рівноваги важеля; рівняння
Джоуля-Ленца, відбивання та заломлення світла; умов теплового балансу.
Уміння застосовувати вивчені
закони для пояснення фізичних
розв'язування задач
явищ і процесів та
Фізичні методи наукового Уявлення про етапи пізнавальної
пізнання діяльності в природничо-
Експериментальні і теоретичні метрології.
наукових дослідженнях, елементи методи наукового пізнання. Знання алгоритмів
Методи розв'язування фізичних
Елементи метрології. спостереження, проведення досліду, вимірювання.
задач Уміння планувати дослід,
складати дослідні установки,
довжину, масу, об'єм тіл,
вимірювати фізичні величини - густину речовини, температуру
електричний опір провідника,
тіл, час, період, силу, тиск, силу струму, напругу, оптичну силу лінзи,
графіки, аналізувати та
радіоактивний фон, користуватися вимірювальними приладами, будувати таблиці і оформляти результати
Роль фізичних знань в житті Уявлення про історичний
дослідження, розв'язувати фізичні задачі різними методами
людини та суспільному характер становлення фізичних
розвитку знань, сфери застосування
Фізичні характеристики стану наукову картину світу.
фізичних знань; про природничо- природного середовища.
основи сучасних технологій і її безпеки, допустимих норм
Фізичні основи екології. Знання параметрів нормальних Фізика і техніка. Фізичні умов життєдіяльності людини та
очищення.
виробництва. Фізика і науково- забруднення природного технічний прогрес середовища та методів його
Уміння застосовувати набуті
знання для пояснення
законів фізики в технічних
практичного використання пристроях, на виробництві, у
Хімічна компонента освітньої галузі
різних сферах життєдіяльності людини
Хімічний елемент Уявлення про стан електронів у
атомах, стабільні та
елемент. Символи і назви радіаційну безпеку.
Атом. Будова атома. Хімічний радіоактивні нукліди, хімічних елементів. Ступінь
періодичного закону, структури
окиснення. Валентність. Знання будови атома, назв і Відносна атомна маса. символів хімічних елементів,
Періодичний закон і періодична складу органічних і
Елементи-органогени. періодичної системи, відмінностей елементного система хімічних елементів неорганічних речовин.
Уміння визначати ступінь
окиснення елементів у
ступенем окиснення, пояснювати
сполуках, складати формули за фізичну суть періодичного
положенням у періодичній
закону, характеризувати елемент за будовою атома та системі
Речовина Уявлення про природу хімічних
зв'язків, суть процесу
Хімічна формула. Відносна біологічну роль неорганічних і
Речовина. Молекула. Йон. розчинення, види розчинів, молекулярна маса. Кількість органічних сполук.
складні речовини. зв'язків; назв, складу і
речовини. Молярна маса. Знання йонного, ковалентного Молярний об'єм. Прості та та металічного хімічних
дисоціації речовин у водних
Будова речовини. Хімічний властивостей основних класів зв'язок. неорганічних сполук; Основні класи неорганічних розчинах; назв, складу,
Розчини. Електролітична Уміння розрізняти фізичні
речовин. хімічної будови, основних властивостей найважливіших Органічні речовини. органічних сполук.
дисоціація тіла, речовини, матеріали,
фізичні та хімічні властивості
органічні та неорганічні
речовин, прості та складні, речовини; пояснювати
відповідні рівняння хімічних
властивості речовин на основі їх складу і будови, складати реакцій; робити розрахунки за
Хімічна реакція Уявлення про ознаки та умови
хімічними формулами, обчислювати масову частку розчиненої речовини
перебігу хімічних реакцій.
Ознаки хімічних реакцій, умови Знання основних типів хімічних
їх перебігу. Типи хімічних реакцій.
реакцій Уміння розрізняти фізичні та
реакцій. Рівняння хімічних
законом збереження маси
хімічні явища, користуватися
хімічних реакцій, робити
речовин для складання рівнянь розрахунки за рівняннями
Методи наукового пізнання в Уявлення про роль експерименту
реакцій
хімії в хімії.
Методи дослідження речовин. Знання правил безпечного
поводження з речовинами.
Техніка безпеки під час роботи Уміння виконувати прості
з речовинами хімічні досліди, виготовляти
описувати спостереження,
розчини, спостерігати та робити висновки; розв'язувати
Хімія в житті суспільства Уявлення про вплив хімічних
експериментальні задачі
сполук на здоров'я людини та
Застосування речовин. Хімічні довкілля. сполуки і довкілля
застосування речовин.
Знання основних галузей
Уміння безпечного поводження з
речовинами в побуті
Старша школа

У старшій школі зміст освітньої галузі спрямований на
системне вивчення основ природничих наук, розвиток здобутих знань
і вмінь відповідно до обраного ними рівня програми, поглиблення
визначають їх подальший життєвий шлях (продовження навчання, вибір
їхньої компетентності в окремих предметних галузях знань, які професії тощо). Опанування змістом освітньої галузі здійснюється
Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в
на засадах профільного навчання.
старшій школі є:
засвоєння учнями змісту навчального матеріалу на рівні
теоретичних узагальнень (гіпотез, моделей, концепцій, законів,
явищ природи, наукові основи сучасного виробництва, техніки і
теорій тощо), що дають змогу зрозуміти і пояснити перебіг різних технологій;
оволодіння учнями науковим стилем мислення і методами
пізнання природи, формування в них наукового світогляду, уявлень
формування екологічної культури учнів, уміння гармонійно
про сучасну природничо-наукову картину світу;
взаємодіяти з природою і безпечно жити у високотехнологічному
суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі і
------------------------------------------------------------------
значення наукового знання в суспільному розвитку.
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Загальноприроднича компонента освітньої галузі
Історія розвитку Уявлення про значення
природознавства. Природничо- природничо-наукових теорій у
наукового знання. Природничо- світу.
наукові теорії як форми формуванні наукової картини наукова картина світу, її
Роль природничо-наукового моделей та систем, природних
зв'язок з розвитком технічного Знання основ природничо- прогресу та культури людства. наукової картини світу,
природничо-наукові знання для
світорозуміння в духовному та об'єктів і явищ. культурному розвитку людини Уміння застосовувати основні
та штучні системи;
пояснення явищ природи, розпізнавати об'єкти природи використовувати методи
Астрономічна компонента освітньої галузі
дослідження природи
Рух небесних світил
Небесна сфера. Обертання Уявлення про координати світил
небесної сфери. Календар. Рух на небесній сфері, зоряні карти
Сонячної системи в Галактиці.
планет Сонячної системи. Рух і каталоги, типи календарів. Галактики і Всесвіт Знання понять - сузір'я,
Уміння орієнтуватися на
планета, зоря, галактика.
місцевості за Сонцем і Полярною
зорею
Будова і розвиток Всесвіту
Сонячна система. Земля, Сонце, Уявлення про фізичні
зорі, галактика "Молочний шлях", характеристики планет Сонячної
Всесвіту та імовірні сценарії планетних систем, еволюцію зір,
Всесвіт. Теорії виникнення системи, існування інших його розвитку. Життя у Всесвіті. теорії походження Всесвіту.
на Землі, можливих сценаріїв
Антропний принцип Знання про вплив Сонця на життя
Методи астрономічних досліджень
розвитку Всесвіту, суті антропного принципу
Телескопи. Дослідження Землі і Уявлення про сучасні методи
Всесвіту за допомогою космічних астрономічних спостережень,
астрономії використанням спектрального
апаратів. Спектральний аналіз в дослідження Всесвіту з аналізу.
Знання основ дії телескопів.
Уміння вести прості
астрономічні спостереження,
неба
користуватися картою зоряного
Астрономія в житті людини
Астрономічні знання і розвиток Уявлення про розвиток
цивілізацій. Астрономія - астрономічного знання в різних
на культуру та техніку, внесок
передовий рубіж природознавства цивілізаціях; вплив астрономії астрономії в становлення і
Значення внеску найвідоміших
побудову природничо-наукової картини світу.
астрономів у розвиток науки.
Уміння розрізняти астрономію і
астрологію
Біологічна компонента освітньої галузі
Молекулярно-клітинний рівень
Хімічні елементи. Неорганічні та Уявлення про біохімічні
органічні речовини. Основні реакції; взаємозв'язок клітин
мінливість вірусів, формування
біохімічні процеси. як основи цілісного організму, Клітина як організм і структурно стійкості до антибіотиків у
Неклітинні форми життя
функціональна одиниця живої бактерій; про причини природи. Про- і еукаріоти. виникнення хвороб людини. Знання про рівні організації
найважливіші біохімічні процеси
біологічних систем, роль органічних і неорганічних речовин в обміні речовин,
положення сучасної клітинної
клітин автотрофних і гетеротрофних, аеробних і анаеробних організмів, основні теорії.
Уміння розкривати значення
різних форм життя в природі
запобігати вірусним та
(про- і еукаріотів, вірусів), бактеріальним хворобам,
Організмений рівень
розв'язувати елементарні задачі з молекулярної біології
Структурна складність і Уявлення про механізми
упорядкованість організмів. підтримання гомеостазу
саморегульована система. біотехнології, позитивні та
Організм - відкрита організму; сучасні Властивості організмів. Основні можливі негативні наслідки їх
онтогенез. Біотехнології Знання основних властивостей
закономірності спадковості та застосування. мінливості. Розмноження та організмів, обміну речовин,
мінливості; роль генотипу і
енергії, інформації, закономірностей спадковості, середовища існування у
життєві цикли організмів,
формуванні фенотипу; форми розмноження; закономірності онтогенезу, регенерації; досягнення сучасної генетики,
Уміння характеризувати організм
селекції, біотехнології, генетичної та клітинної інженерії.
як цілісну структурну і
функціональну систему,
з генетики, оцінювати
розв'язувати елементарні задачі небезпечність впливу факторів
здоров'я наступних поколінь
середовища і власної поведінки на особисте здоров'я та
Надорганізмені рівні
Організація та функціонування Уявлення про раціональне
надорганізмених систем. Вплив природокористування; підвищення
його наслідки. Заходи, екосистем.
діяльності людини на біосферу, продуктивності штучних спрямовані на збереження стану
біосферного рівнів організації
біосфери Знання характеристики популяційного, екосистемного і
організмів у кругообігу речовин
біосистем; взаємодії екологічних факторів, ролі і енергії у біосфері, процесів
реалізацію в практичній
саморегуляції в екосистемах, їх розвитку, основ законодавства з охорони довкілля та його діяльності людини.
Уміння застосовувати біологічні
знання для пояснення процесів і
людини на природні екосистеми,
явищ, оцінювати наслідки впливу використовувати екологічні
Система та еволюція організмів
знання у власній діяльності
Сучасна система органічного Уявлення про розвиток природи у
світу як відображення його зв'язку з геологічною історією
гіпотези та теорії. Походження
історичного розвитку. Еволюційні Землі; про походження людини. людини Знання принципів біологічної
характеристики виду; сучасної
класифікації організмів; системи органічного світу;
історичного розвитку
гіпотез походження життя на Землі; основних етапів органічного світу; сучасних
Уміння пояснювати причини
еволюційних поглядів.
біологічного розмаїття та вплив
на нього діяльності людини,
Методи наукового пізнання
наслідки його скорочення
Статистичні методи дослідження, Уявлення про моніторинг,
моніторинг, моделювання прогнозування стану екосистем
Знання принципів використання
різних рівнів.
експериментального і
статистичного методів та
живої природи; моральних і
моделювання у вивченні об'єктів соціальних аспектів наукових
Уміння проводити біологічні
досліджень.
спостереження і прості
експерименти, оформляти
отримані дані, висловлювати
дослідження, аналізувати припущення, робити висновки про
розрахунки показників об'єкта
ступінь їх відповідності результатам дослідження, робити вивчення (варіаційного ряду),
об'єктів
будувати графіки (варіаційні криві), користуватися шкільними визначниками біологічних
Географічна компонента освітньої галузі
Географічний простір
Сучасний етап розвитку Уявлення про просторову
географічної оболонки, прояв її неоднорідність процесів у
географічного середовища та його обґрунтування, прийняття рішень
закономірностей. Виникнення географічній оболонці для просторово-часова диференціація. про виробничу діяльність.
проблеми і перспективи розвитку географічного
Географія світових природних Знання просторово-часової ресурсів, забезпеченість, структури і особливостей
геополітичних, геоекономічних і
використання середовища, географії світових природних ресурсів, суті геосоціальних процесів і явищ,
географічних об'єктів
що відбуваються в геопросторі світу. Уміння складати характеристики
Регіональні географічні системи
Закономірності природних умов і Уявлення про регіональний поділ
ресурсів регіонів та країн світу.
епоху науково-технічної Знання особливостей природних
світу. Природокористування в
світової системи господарства, формування господарських
революції, виникнення і розвиток умов і ресурсів та їх вплив на
Закономірності територіальної країн світу, типів
його регіоналізація. комплексів окремих регіонів та організації господарства в природокористування.
виявляти наслідки впливу
окремих регіонах і країнах світу Уміння пояснювати причини та
моделювати географічні ситуації
природних умов на господарський розвиток країн і регіонів,
економічних і соціальних
регіонального розвитку в умовах глобалізації та інтеграції процесів розвитку суспільства
Просторова організація життя і Уявлення про демографічні
діяльності людей проблеми світу як складові
Населення світу, його
глобальних проблем.
господарська діяльність, Знання про демографічні,
особливості та проблеми національні, релігійні
їх вплив на формування
територіальної організації особливості регіонів світу та господарських комплексів і
Уміння виявляти взаємозв'язок
процесів глобалізації.
між розміщенням населення,
господарства, природними
ситуацією на конкретних
умовами та екологічною територіях, застосовувати
Методи географії і джерела
географічні знання для аналізу сучасних демографічних проблем
географічної інформації
Географічна картина світу. Уявлення про сучасну природничо-
Антропосфера як об'єкт вивчення наукову картину світу та
методи географічних досліджень. географії.
географії. Традиційні і нові антропосферу як об'єкт вивчення Види географічної та
Уміння застосовувати методи
картографічної інформації, їх Знання методів географічних роль в житті людини досліджень.
географічних досліджень для
характеристики сучасної
Географічні аспекти взаємодії Уявлення про виникнення і
географічної картини світу
людини і природи розвиток антропосфери як
результат взаємодії суспільства
географічної оболонки. геоекологічні проблеми.
Антропосфера. Сучасний стан і природи, глобальні Геоекологічні проблеми та шляхи
суспільство - природа";
їх розв'язання Знання причин загострення стосунків у системі "людина -
геоекологічних проблем.
сучасного стану антропосфери та шляхів розв'язання
Уміння здійснювати прогноз
прояву геоекологічних проблем
регіональному, глобальному);
на різних рівнях (локальному, проводити нескладні
Фізична компонента освітньої галузі
моніторингові спостереження за станом географічного середовища
Речовина і поле Уявлення про всесвітнє
тяжіння, модель ідеального
рідин, кристалічну будову
Гравітаційне поле. газу, молекулярну будову Основи молекулярної фізики. твердих тіл, механічні,
газу. електричне і магнітне поля як
електричні, магнітні, оптичні Кінетична теорія ідеального властивості речовини, складові єдиного
Електричні та магнітні електромагнітну природу та
Властивості речовини в різних електромагнітного поля, агрегатних станах. природу електричного струму в різних середовищах, властивості речовини. хвильові властивості світла,
Електромагнітне поле.
світлові кванти, корпускулярно- Провідники, напівпровідники та хвильовий дуалізм, моделі діелектрики. атома і ядра, види радіоактивного випромінювання. Знання основних фізичних
Хвильові властивості світла. електричного поля,
Характеристики електричного і величин - кількість речовини, магнітного полів. відносна вологість повітря, коефіцієнт поверхневого Електромагнітна природа світла. натягу, електричний заряд, напруженість і напруга
Модель атомного ядра.
електроємність, індуктивність, Світлові кванти. магнітна індукція, показник заломлення світла, частота і Ядерна модель атома. Спектри довжина хвилі, енергія зв'язку випромінювання і поглинання. нуклонів, доза випромінювання, період напіврозпаду.
Уміння досліджувати фізичні
Радіоактивність. Ядерні параметри довкілля, визначати
установок
реакції. характеристики приладів і
Елементарні частинки та їх
властивості
Рух і взаємодії Уявлення про види
Сучасні уявлення про простір і фундаментальних взаємодій,
рівноприскорений рухи. падіння тіл, інертність,
час. Рівномірний і відносність руху, вільне Взаємодія тіл. Гравітаційна способи зміни внутрішньої
механічних процесах. поширення механічних і
взаємодія. Рівновага тіл. енергії тіла, необоротність Перетворення енергії в теплових процесів, умови Механічні коливання і хвилі. електромагнітних коливань,
Тепловий рух. Температура. світла, класифікацію
Електромагнітні коливання і електромагнітну індукцію, хвилі. Вільні та вимушені радіоактивність, механізм коливання. випромінювання і поглинання Ізопроцеси. Теплові машини. елементарних частинок.
Електричний струм у різних коливань, сила, вага, тиск,
Електромагнітна взаємодія. Рух заряджених частинок в Знання основних фізичних електричному і магнітному величин - прискорення, кутова полях. швидкість, період і частота
Сильна і слабка взаємодії. енергія, кількість теплоти,
середовищах. імпульс, кінетична і Взаємодія провідників з потенціальна енергії, струмом. коефіцієнт корисної дії, Квантові постулати Бора. температура, внутрішня
струму, магнітний потік, квант
Взаємні перетворення сила струму, напруга, елементарних частинок електричний опір, електрорушійна сила, робота та потужність електричного енергії.
Уміння вимірювати прискорення
вільного падіння, період
маятника, силу, тиск,
коливань математичного температуру, силу струму,
силу джерела струму, довжину
напругу, електричний опір провідника, електрорушійну світлової хвилі, досліджувати
Закони і закономірності фізики Уявлення про загальні
фізичні параметри довкілля, характеристики приладів і установок
закономірності перебігу
Основні фізичні закони, що фізичних явищ і процесів
теплових, світлових, наслідки природокористування.
визначають перебіг механічних, різної природи, екологічні електромагнітних явищ, плин
збереження імпульсу,
теплових і ядерних процесів Знання законів динаміки, всесвітнього тяжіння,
законів термодинаміки;
збереження енергії; газових законів, першого і другого збереження електричного
індукції, заломлення світла,
заряду, Кулона, Ома для повного кола, електролізу, Ампера, електромагнітної радіоактивного розпаду;
ідеального газу, фотоефекту,
рівнянь рівномірного прямолінійного та рівноприскореного рухів, гармонійних коливань, стану взаємозв'язку маси і енергії;
Уміння застосовувати зазначені
принципу сталості швидкості світла у вакуумі.
закони і закономірності для
пояснення фізичних явищ і
проведення досліджень
процесів, розв'язування задач,
Фізичні методи наукового Уявлення про структуру
пізнання наукового пізнання, основні
пізнання. Експеримент. мислення, наближений характер
Загальна структура наукового фізичні моделі, науковий стиль Гіпотеза. Моделювання. вимірювання, екологічні
інтерпретація результатів
Дослідження. Прямі і непрямі наслідки впливу людини на вимірювання. Оброблення та довкілля. дослідження. Знання фундаментальних
Уміння досліджувати фізичні
Методи розв'язування фізичних дослідів, основоположних задач гіпотез і принципів фізики, способів обчислення похибок.
явища і процеси адекватними
засобами, використовувати в
алгоритми спостереження,
пізнавальній діяльності вимірювання; вимірювати
розв'язувати фізичні задачі
відносну вологість повітря, показник заломлення світла; різними методами
Фізичне знання в житті людини Уявлення про природничо-
та суспільному розвитку наукову картину світу на
теорій. Становлення сучасної місце фізичного знання в
Історія розвитку фізичних різних етапах розвитку науки, фізичної картини світу. Фізичні суспільному прогресі,
характеристик довкілля. Фізичні
основи екології. Фізичні методи фундаментальний і прикладний і засоби вимірювання характер фізичного знання. основи техніки, виробництва, Знання історії становлення
вчених у розвиток фізики в різних галузях людської
сучасних технологій. Фізика і основних фізичних ідей та їх науково-технічний прогрес. прикладів Внесок творців, українських застосування фізичного знання діяльності, безпечних умов
Уміння гармонійно взаємодіяти
життєдіяльності людини.
з навколишнім природним
середовищем, приймати
природокористуванні
екологічно виважені рішення в
Хімічна компонента освітньої галузі
Хімічний елемент
Хімічні елементи у природі. Уявлення про поширення, колообіг
Будова атомів елементів металів елементів у природі, їхню
Знання будови атомів елементів
і неметалів. біологічну роль.
металів та неметалів,
особливостей будови атомів
Уміння складати загальну
карбону.
характеристику елемента
Речовина Уявлення про багатоманітність,
взаємні перетворення неорганічних
металів і неметалів. цієї багатоманітності; ієрархію
Неорганічні сполуки елементів і органічних речовин, причини рівнів організації речовини.
Органічні сполуки.
Знання назв, складу, будови,
Рівні організації речовини основних властивостей
металів і неметалів, основних
найважливіших сполук елементів класів органічних сполук,
Уміння характеризувати
найпоширеніших полімерів.
властивості неорганічних та
органічних речовин, установлювати
складом, будовою і властивостями
причинно-наслідкові зв'язки між речовин, складати відповідні
Хімічна реакція Уявлення про класифікацію
рівняння хімічних реакцій
Класифікація хімічних реакцій хімічних реакцій за різними
ознаками та особливості перебігу
Знання основних типів реакцій
хімічних реакцій.
органічних речовин.
Уміння робити розрахунки за
рівняннями хімічних реакцій
Методи наукового пізнання в Уявлення про форми наукового
хімії пізнання (факт, модель, гіпотеза,
Теоретичні та експериментальні вітчизняних і зарубіжних учених у
закон, теорія тощо), внесок дослідження в хімії. розвиток науки, проблеми сучасної
Історія розвитку хімічних знань
хімії.
Знання значення експерименту і
теорії у вивченні речовин.
Уміння самостійно виконувати
хімічні досліди, розв'язувати
Хімія в житті суспільства Уявлення про значення хімії в
експериментальні задачі
житті людини та розвитку
Роль хімії у промисловості та суспільного виробництва, у
розв'язанні глобальних проблем енергетичної, екологічної
сільському господарстві, розв'язанні сировинної, людства, у побуті проблем.
Знання застосування речовин і
матеріалів на їхній основі у
Уміння запобігати шкідливому
різних галузях.
впливу хімічних сполук у
повсякденному житті
6. Освітня галузь "Технологія"
Основна мета освітньої галузі "Технологія" полягає у
формуванні технічно, технологічно освіченої особистості,
сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво
підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства
виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури
і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх
Через зміст освітньої галузі "Технологія" забезпечується:
бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.
формування технічного світогляду і відповідний рівень освіти,
закріплення на практиці знань про технологічну діяльність,
суспільства, виробництва і людини;
спираючись на закони та закономірності розвитку природи,
ознайомлення учнів з місцем і роллю
інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві,
використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач,
науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією,
ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності,
зберіганням, поданням, передаванням;
формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів
способів поводження з різноманітними засобами праці;
створення умов для професійного самовизначення,
обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей,
формування в учнів культури праці, навичок раціонального
уподобань і інтересів;
ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності
за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей,
розвитку суспільства;
потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва і культурного
виховання активної життєвої позиції, професійної
адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти,
включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку
конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно діяльність;
створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого
підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.
Вирішення загальноосвітніх завдань освітньої галузі зумовлює
необхідність формування в учнів певної сукупності знань, умінь і
змістове наповнення галузі.
навичок. Основою для їх формування повинно стати відповідне
Структурування змістового наповнення галузі відбувається на
основі таких змістових ліній:
людина в технічному середовищі;
технологічна діяльність людини;
соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці;
графічна культура людини;
людина та інформаційна діяльність (елементи інформології,
основи інформаційних технологій, основи алгоритмізації і
проектна діяльність людини у сфері матеріальної культури.
програмування);
Усі змістові лінії є наскрізними для реалізації змісту галузі
в основній і старшій школі та основані на наступності між
Основою реалізації змістових ліній є проектно-технологічна та
початковою, основною, старшою та вищою освітою.
інформаційна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності
людини: від появи творчого задуму до реалізації готового продукту.
варіативність у змісті трудової підготовки учнів.
Проектно-технологічний підхід дасть можливість реалізувати
Змістове наповнення предметів освітньої галузі має чітко
виражену прикладну спрямованість і реалізовується головним чином
Основна школа
на основі практичних форм і методів організації занять.
У процесі вивчення в основній школі змісту освітньої галузі
"Технологія" передбачається ознайомити учнів з
сучасних професій, спираючись на знання з основ наук на рівні
проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом предметно-практичної діяльності; залучення учнів до
оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.
проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально
------------------------------------------------------------------
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
1. Людина в технічному
середовищі
Техніка як результат Уявлення про техніку як засіб
інтегрованої пізнавально- пізнання і впливу на життєве
і природи. Знання прояву загальнонаукових
перетворюючої взаємодії людини середовище людини. Прояв загальнонаукових закономірностей у технічних
об'єктах і процесах. Уміння користуватися
закономірностей у технічних об'єктах і процесах. Функції техніки в системі технічними об'єктами на основі
2. Технологічна діяльність
суспільного виробництва. їх відповідності заданим Техніка в життєвому середовищі умовам. людини
людини
Види перетворюючої діяльності, Уявлення про економічні
її результати і наслідки фактори в технологічній
культуру, природу і Знання технологічних основ
впливу на особистість, діяльності людини. суспільство. сучасного виробництва,
еволюції технологічного основ наук на рівні предметно-
Етапи і закономірності спираючись на знання учнів з середовища. практичної діяльності;
технічних закономірностей. вивченні технологічних основ
Технологія як процес взаємодії предметів та знарядь праці. природних, суспільних і Уміння застосовувати при
напівфабрикати, заготовки. охарактеризовувати спосіб
Предмети праці: речовини, виробництва загальноосвітні матеріали, сировина, знання з основ наук; Знаряддя праці: ручні, впливу на предмет праці та
їхнього стану, властивостей, обирати предмети та знаряддя
механізовані, автоматизовані. обирати засоби з метою зміни Способи і засоби впливу на його стану, властивостей чи предмети праці з метою зміни якостей; якостей. праці для заданих умов
Діяльність у побуті та давати оцінку процесу і
Зовнішні та внутрішні фактори технологічної діяльності; впливу на процес і результати здійснювати технологічну праці. діяльність в заданих умовах; декоративно-ужитковому досягнутим результатам
технологічної діяльності
мистецтві. технологічної діяльності Економічні фактори в технологічній діяльності людини. Економічні показники оцінювання результатів технологічної діяльності. Методи і засоби оцінювання процесу та результатів
3. Соціально-професійне
орієнтування людини на ринку
праці
Трудовий процес як Уявлення про фактори впливу
цілеспрямована перетворююча на вибір професії.
трудового процесу: праця процесу найбільш поширених
діяльність людини. Елементи Знання елементів трудового людини, предмети і знаряддя сфер діяльності;
Раціональні та безпечні умови безпечних умов на
праці. впливу раціональних і праці на виробництві та у результативність трудової побуті. діяльності;
трудові функції з урахуванням показників професійної
Людина як суб'єкт трудового типових професій найбільш процесу. Здатність виконувати поширених сфер діяльності; власних можливостей. придатності; Професійна придатність. умов успішної підприємницької
Класифікація професій. Рівень діяльність з урахуванням
Професійний план, його діяльності; структура і етапи формування. етичних норм поведінки у Професія як результат виробничому середовищі. суспільного розподілу праці. Уміння планувати практичну
як показник оволодіння прийоми робіт, застосовуючи
професійної підготовки та його реальних умов здійснення ознаки (класи, розряди, технологічного процесу; категорії, звання, ранги виконувати з урахуванням вимог тощо). Професійна майстерність безпеки праці необхідні
господарювання у побуті. орієнтуватися у світі
професійною діяльністю. необхідні інструменти і Характеристика підприємницької устаткування; діяльності та умови її оцінювати власні індивідуальні успішного впровадження. властивості і складати Умови і засоби раціонального професійний план;
4. Графічна культура людини
професій; застосовувати навички раціонального ведення домашнього господарства і сімейної економіки.
Універсальність графічних Знання ролі графічних засобів
зображень як засобу передачі передачі інформації;
Типологія графічних документів графічних документах.
технічної інформації. правил виконання зображень на
Способи утворення графічних геометричні характеристики
та їх характерні ознаки. Уміння раціонально відображати зображень. Зворотність та предмета об'ємної форми на
Графічне зображення
раціональність графічних площині зображень. Інструментальні побудови на графічних зображеннях. геометричних характеристик предмета об'ємної форми на
5. Людина та інформаційна
площині
діяльність
Інформація та інформаційні Знання поняття інформації,
процеси. способів і засобів одержання
моделі. інформації;
Моделювання та інформаційні та опрацювання сучасної Інформаційно-комунікаційні типів моделювання та основних
передавання інформації за засобів інформаційно-
технології. Пошук, етапів технології розв'язання опрацювання, зберігання і різних задач з використанням допомогою інформаційно- комунікаційних технологій;
Операційні системи. Системи основних властивостей
комунікаційних технологій. функціональних можливостей Апаратне та інформаційне комп'ютера та програмних забезпечення комп'ютера. засобів різного призначення;
Інформаційно-пошукові і досліджувати їх за допомогою
опрацювання текстових, алгоритмів і способів та їх числових і графічних даних. базових структур. Програмні засоби навчального Уміння будувати найпростіші призначення. інформаційні моделі і
алгоритмів. Засоби описування раціонально використовувати
телекомунікаційні системи. засобів інформаційно- Основи алгоритмізації і комунікаційних технологій; програмування. Алгоритми та їх описувати алгоритми властивості. Базові структури розв'язання навчальних задач;
зберіганням, поданням і
алгоритмів комп'ютерні засоби при розв'язанні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, передаванням
6. Проектна діяльність людини
у сфері матеріальної та
Творчий процес від задуму до Усвідомлення ролі проектної
інтелектуальної культури
реалізації дослідного зразка. діяльності для розвитку
Методи розв'язання творчих сучасного техногенного
Проектна діяльність як основа Знання про проектний пошук як
проблем. середовища. творчого процесу. Етапи і основу творчого процесу;
Конструювання та моделювання досконалості результату
способи проектної діяльності. ознак та характеристик як складові проектної проектної діяльності;
вимоги до об'єктів проектної діяльності людини;
діяльності. прояву природних процесів у Функціональні та естетичні результатах проектної
Дизайн у сучасному користуватися ними;
діяльності. Художнє оформлення видів та змісту проектних виробів. документів і уміння
техногенному середовищі. законів і принципів
Функції та види дизайну. конструювання та моделювання.
Декоративно-ужиткове Уміння:
мистецтво як основа для Здійснювати проектну
розвитку національного діяльність за заданими
Аналог і його місце у творчому графічно відображати творчий
дизайну. умовами; процесі. задум;
налості результату творчої досконалості результатів
Ознаки і характеристики доско- давати творчу оцінку діяльності. проектної діяльності;
творчій діяльності;
Види, призначення та зміст застосовувати принципи проектних документів конструювання та моделювання у
зображенням, за технічними
здійснювати конструювання та моделювання за графічним умовами чи власним задумом
Старша школа
Зміст освітньої галузі "Технологія" передбачає поглиблення в
учнів знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та
загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з
побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня;
------------------------------------------------------------------
формування в учнів здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
1. Людина в технічному
середовищі Знання особливостей, переваг і
Технічний прогрес: його недоліків технічних об'єктів
та вплив на суспільний Уміння охарактеризовувати,
закономірності, ознаки прояву та процесів. розвиток. пояснювати будову та принцип
ознаки та характеристика здійснювати пошук та усувати
Типологія, класифікаційні дії технічного об'єкта; технічних об'єктів і процесів несправності в технічних об'єктах
2. Технологічна діяльність
людини
Культура виробничого Уявлення про екологічні
середовища. наслідки технологічної
функціонування системи "людина Знання елементів науково-
Раціональні умови діяльності людини. - техніка" у виробничому технічних основ виробничих
Організаційно-економічні учнів з основ наук на рівні
середовищі. процесів з опорою на знання основи виробничої діяльності: загальновиробничих суспільний розподіл праці та закономірностей.
стандартизація у виробничій технічного зразка чи процесу
утворення галузей виробництва, Уміння встановлювати типи виробництв, відповідність характеристик діяльності. функціональним можливостям
Екологічні наслідки
Закономірності і перспективи людини. розвитку технологічних основ Забезпечувати раціональні виробничої та побутової умови здійснення технологічної діяльності. діяльності
3. Соціально-професійне
технологічної діяльності. Вплив технологічної діяльності на соціокультурні процеси в суспільстві
орієнтування людини на ринку
праці Знання об'єктивного оцінювання
Умови ефективної трудової майбутньої професійної
діяльності людини. діяльності, коригування
складові елементи: культура генерування, постановка і
Професійна культура та її професійного плану, праці, професійна творчість, оцінювання підприємницької
Економічні показники раціонально організовувати
професійна етика. ідеї. Наукова організація праці. Уміння: організації та результатів трудовий процес;
Державна і регіональна послуги), що мають естетичні
виробничої та побутової створювати продукти праці діяльності. (матеріальні об'єкти чи виробнича та освітня якості і споживчу вартість;
економічної діяльності
інфраструктура. оцінювати ефективність Шляхи і форми професійної трудового процесу; освіти та працевлаштування здійснювати аналіз результатів (виробничої чи побутової)
4. Графічна культура людини
Графічне зображення Знання правил графічного
функціональних залежностей відображення функціональних
об'єктів і процесів. Уміння користуватися
властивостей технічних залежностей. Виконання графічних документів графічними редакторами при
засобів допомогою комп'ютерних засобів
за допомогою комп'ютерних виконанні документів за
5. Людина та інформаційна
діяльність
Інформаційні процеси в Усвідомлення можливостей
суспільстві. використання комп'ютерних
навчального призначення. можливостей комп'ютерного
Програмне забезпечення мереж і систем; Робота з прикладними моделювання технічних засобів
географії, іноземних мов тощо. етичних аспектів
програмами для розв'язування і процесів. задач з математики, фізики, Знання соціальних, правових та
Опрацювання експериментальних програмного забезпечення
Розв'язування навчально- інформатизації суспільства; дослідницьких задач. можливостей використання
Мультимедійні технології. програмування, сутності
даних. комп'ютера в навчальному Телекомунікаційні системи. процесі; Інформаційно-пошукові системи. особливостей різних технологій
Виробничі інформаційні комп'ютерними мережами і
Системи штучного інтелекту процедурного і декларативного Експертні системи. програмування. Технології програмування. Уміння користуватися
Інформаційне забезпечення засоби у проектній діяльності;
технології. працювати з комп'ютерними Інформаційні технології у системами різного призначення; проектній діяльності. застосовувати комп'ютерні
6. Проектна діяльність людини
проектної діяльності адекватно добирати програмний засіб як інструмент пізнавальної діяльності
у сфері матеріальної та
інтелектуальної культури
Теоретичні основи проектної Знання теоретичних основ
діяльності: принципи, форми і проектної діяльності:
Природні прототипи у проектній правових основ
методи. Проектний аналог. принципів, форм і методів; діяльності. раціоналізаторської і
проектної діяльності. проектної діяльності;
Аналіз та оптимізація функцій винахідницької діяльності. і властивостей об'єктів Уміння користуватися засобами
вимог дизайну. знаходити протиріччя між
Проектування предметів праці виявляти відповідність на основі заданих конструкції чи процесу функціональних властивостей і технічним умовам;
проектної діяльності. Прототип та вимогами до його
Раціоналізаторство і існуючими характеристиками винахідництво як складові технічного об'єкта чи процесу і його місце у творчому вдосконалення; процесі. Фізичні, хімічні, обґрунтовано обирати в
винахідників: їх здійснювати конструювання за
біологічні та геометричні проектній діяльності аналоги і явища у винахідництві. прототипи; Авторські права визначити умови реалізації раціоналізаторів і проектного задуму; підтвердження, забезпечення і технічними умовами;
об'єкта проектної діяльності
правові основи захисту здійснювати макетування

7. Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура"
Метою реалізації змісту освітньої галузі "Здоров'я і фізична
культура" є формування основи для забезпечення і всебічного
підготовленості; формування і поліпшення основних життєво важливих
розвитку здоров'я учнів; підвищення рівня фізичної рухових навичок, умінь та пов'язаних з ними знань; підготовка до
змінюються; до безпечної трудової діяльності та надання першої
активної участі в забезпеченні повноцінного тривалого життя в природних, техногенних та соціальних умовах, які постійно допомоги; до захисту Вітчизни та вибору професії.
В основній і старшій школі зміст освітньої галузі "Здоров'я і
фізична культура" характеризується такими змістовими лініями:
здоров'я людини.
фізичне здоров'я людини; духовне здоров'я людини; соціальне
Зміст лінії "Фізичне здоров'я людини" дає можливість учням
вивчити особливості власного організму та його фізичного розвитку;
культури як основного способу фізичного самовдосконалення;
основи здорового способу життя, особливості і засоби фізичної набувають практичних навичок щодо систематичних занять фізичною
надання першої допомоги.
культурою, відновлення і корекції власного здоров'я, уміння організації активного і безпечного дозвілля та відпочинку, навичок
Наповнення змістових ліній "Соціальне здоров'я людини" та
"Духовне здоров'я людини" спрямоване на ознайомлення учнів із
професійного самовизначення; способи формування і виявлення у них
засадами соціальної адаптації, підготовку їх до дорослого життя та духовного здоров'я; збереження життя і здоров'я учнів, формування
та вибору професії.
стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань стосовно здорового способу життя, підготовку до захисту Вітчизни
Зміст складових освітньої галузі "Здоров'я і фізична
культура" базується на принципі наступності між початковою,
Основна школа
основною, старшою школою.
В основній школі змістом освітньої галузі "Здоров'я і фізична
культура" передбачено надання учням загальних знань і формування
загальнолюдської культури; зміцнення навичок здорового способу
вмінь збереження власного здоров'я як важливого компонента життя; оволодіння способами розвитку фізичних якостей та
сприяння збереженню життя учнів, володіння раціональними прийомами
удосконалення морфологічних і функціональних можливостей, формування основних життєво важливих рухових вмінь і навичок; запобігання порушень стану здоров'я; дій у надзвичайних ситуаціях
------------------------------------------------------------------
і надання першої допомоги.
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Здоров'я, його складові, Уявлення про умови та чинники
чинники, умови збереження. збереження здоров'я;
фізичну активність, сутність
Здоровий спосіб життя. здоровий спосіб життя;
підлітків. Вплив занять вплив занять фізичними
Фізичне здоров'я та чинники та механізми вікових змін його збереження. Розвиток організму;
основних систем і функцій систем і функцій організму;
фізичними вправами на розвиток вправами на розвиток основних організму. Роль опорно- адекватне харчування; рухового апарату та нервової оздоровчі системи;
гармонійного розвитку здоровий спосіб життя, основні
системи під час занять моніторинг здоров'я. фізичними вправами. Фізичні Знання: якості як складова про складові здоров'я та особистості та її фізичних показники фізичного розвитку
Фізичні вправи та формування і про опорно-руховий апарат і
здібностей (силових, учнів, принципи і методи швидкісних, координаційних, формування і зміцнення здатності до виявлення здоров'я; витривалості).
корекція постави, ходи та його роль під час занять
плоскостопості. Самоконтроль фізичними вправами;
вправами. ролі нервової системи в
під час занять фізичними
Правила безпеки під час занять діями;
процесі оволодіння руховими фізичними вправами.
Організація життєвого ритму. занять фізичними вправами;
гігієнічних вимог під час Догляд за тілом. Гігієнічні
для здоров'я
вимоги під час занять природних чинників фізичними вправами загартування та його значення
Адекватне харчування
Калорійність харчування та Уміння самостійно діяти
енерговитрати залежно від відповідно до вимог здорового
чинники загартування, його виконувати комплекси вправ і
фізичних навантажень. Природні способу життя; значення. процедур, спрямованих на
у повсякденному житті. організовувати навчання та
збереження і зміцнення Фізичні здібності та їх вияви здоров'я; відпочинок, дотримуватися
Готовність надання першої застосовувати найпростіші
Оздоровчі системи правил харчування; загальнолюдських надбань для доглядати за тілом відповідно особистого фізичного розвитку. до статі; допомоги. прийоми самоконтролю під час
Моніторинг здоров'я використовувати засоби
занять фізичними вправами;
загартування;
складати, виконувати та
проводити комплекси вправ для
ходи та плоскостопості
формування і корекції постави, (загальнорозвиваючі вправи з
вправи амплітудного характеру
предметами та без предметів, елементи хореографії; для розвитку гнучкості);
дотримуватись правил безпеки
під час занять фізичними
застосовувати засоби та методи
вправами;
розвитку фізичних якостей і
здібностей з урахуванням
організму та фізичної
індивідуальних особливостей підготовленості:
силові: вправи з подоланням
особистої ваги та ваги
на гімнастичній стінці, у
партнера, з обтяженням; вправи висах і упорах; лазіння по
швидкісні: подолання коротких
канату;
дистанцій з максимальною
швидкістю, зміною напрямку, із
виконанням завдань за зоровими
різних вихідних положень, з чи звуковими умовними
витривалість: змішане
сигналами; народні та рухливі ігри; вправи з м'ячем;
пересування; біг на довгі
дистанції помірної
лижах основними лижними ходами
інтенсивності; пересування на або кросова чи ковзанярська
координаційні: біг із зміною
підготовка;
напрямків, швидкості, з
різних вихідних положень
подоланням перешкод; плавання;
(різні варіанти); біг з елементи гімнастичних та
естафети; рухливі, народні
акробатичних вправ; загальнорозвиваючі вправи; ігри та елементи спортивних
швидкісно-силові: стрибки з
ігор; вправи з рівноваги;
місця і з розбігу в довжину та
висоту, метання різних за
місця та з розбігу на
масою та формою снарядів з дальність і в ціль; подолання
визначати стан потерпілого,
дистанцій з максимальною швидкістю;
основні ознаки захворювання,
ушкодження, травмування та
застосовувати в особистому
надавати першу допомогу;
житті елементи різних видів
оздоровчих систем;
визначати індивідуальний
рівень фізичної складової
Соціальне здоров'я людини
здоров'я
Соціальні чинники збереження і Уявлення про соціальні умови
зміцнення здоров'я. Культура і та чинники здоров'я;
культури у підтриманні виникнення та розвиток
здоров'я. Засоби фізичної соціальну складову здоров'я; соціального здоров'я. Роль фізичної культури.
здорового способу життя особи, суспільства, держави
фізичної культури у формуванні Знання прав і обов'язків особистості. Права і обов'язки щодо збереження і зміцнення особи щодо збереження і здоров'я;
відпочинок як засіб виховання форми активного відпочинку як
зміцнення здоров'я. Основні основних функцій сім'ї щодо функції сім'ї і громади щодо збереження і зміцнення збереження здоров'я. Активний здоров'я; здорової нації. Вплив на засобу виховання здорової
рухової активності у та іншим хворобам, що
здоров'я шкідливих звичок нації; (тютюнопаління, вживання про згубний вплив шкідливих алкоголю, наркотичних і звичок; токсичних речовин). Роль способів запобігання ВІЛ/СНІДу профілактиці шкідливих звичок. передаються статевим шляхом;
піклуватися про здоров'я своє
Профілактика захворювань, ролі рухової активності у ВІЛ/СНІДу та інших хвороб, що профілактиці шкідливих звичок; передаються статевим шляхом Уміння формувати корисні звички; та членів сім'ї;
положеннями державного і
дотримуватися безпечної поведінки щодо ВІЛ/СНІД та інших хвороб, що передаються статевим шляхом; користуватися правовими міжнародного законодавства
Духовне здоров'я людини
щодо охорони здоров'я; володіти навичками орієнтування на місцевості та безпечної поведінки під час активного відпочинку
Здоров'я в ієрархії життєвих Уявлення про місце здоров'я в
цінностей. Здоров'я як вияв ієрархії життєвих потреб;
волі, інтелекту. Характер почуттів, волі, інтелекту;
збалансованості почуттів, здоров'я як узгодженість
інтелектуальних задатків. негативних емоцій; психічну і
людини. Розвиток вплив на здоров'я позитивних і Емоції і стрес. Правила духовну складову здоров'я;
під час занять фізичними вплив занять фізичною
спілкування. Способи засоби фізичної культури для психофізичної саморегуляції зміцнення духовного здоров'я; вправами та в процесі культурою на формування
його морально-вольових психічного і духовного
життєдіяльності. Вплив морально-вольових якостей та фізичної культури на емоційний емоційний стан підлітків. стан підлітка та формування Знання про вікові особливості якостей. розвитку організму підлітків;
духовного розвитку підлітків. правил загальнолюдської
правил спілкування; способів Духовне здоров'я і чинники керування емоціями; способів його збереження. Вікові застереження шкідливого впливу особливості психічного і стресу на здоров'я підлітків;
здоров'я. Відповідальність за застосовувати засоби
моралі; про роль народних та Роль занять фізичною культурою рухливих ігор у керуванні у зміцненні духовного емоціями. здоров'я. Естетичні засади Уміння виконувати психологічне здоров'я. Моральні засади самотестування;
спортивних іграх з метою
власне здоров'я психологічної саморегуляції; керуватися засадами загальнолюдської моралі; використовувати елементи тактичної підготовки в
загальнорозвиваючого
розвитку інтелектуальних здібностей; виконувати фізичні вправи під музичний супровід, виявляти естетичну виразність при виконанні вправ
Старша школа
характеру, ритмічної, художньої гімнастики, аеробіки тощо
У старшій школі зміст освітньої галузі "Здоров'я і фізична
культура" передбачає:
формування стійких мотиваційних установок і застосування
набутих знань щодо здорового способу життя та системи підтримки,
сприяння підвищенню адаптаційних можливостей організму;
реабілітації і корекції власного здоров'я;
усвідомлення необхідності подальшого підвищення стану
фізичної підготовленості через розвиток фізичних якостей і
формування умінь і навичок щодо систематичних занять
здібностей;
фізичними вправами, підвищення функціональної та фізичної
підготовленості;
підготовку до служби у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях, визначених законодавством; вибору
------------------------------------------------------------------
професії; надання першої допомоги.
| Державні вимоги до рівня
Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки
| учнів
------------------------------------------------------------------
Фізичне здоров'я людини
Здоров'я як стан фізичного Уявлення про роботу м'язового
благополуччя людини. Вікові апарату під час занять
розвитку юнаків та дівчат.
особливості фізичного фізичними вправами; роль центральної нервової
Роль центральної нервової системи дихання, кровообігу та
системи в координації рухів;
системи в координації рухами. енергообміну в забезпеченні
Вплив занять фізичною м'язової діяльності.
систем дихання, кровообігу та Знання параметрів
культурою в удосконаленні
м'язової діяльності. розвитку;
енергообміну в забезпеченні індивідуального вікового
Фізичний розвиток і фізична про фізичний розвиток і фізичну
підготовленість як результат підготовленість як результат
Основи організації занять гігієнічних основ організації
розвитку і виховання. розвитку і виховання;
фізичними вправами, занять фізичними вправами,
загартування, ритму життя і загартування, харчування;
Постава і статура, засоби їх особливостей формування постави
харчування.
удосконалення та корекції. і статури; засобів їх
Організація та планування вдосконалення та корекції.
культурою різної Уміння індивідуалізувати
самостійних занять фізичною
його залежно від навантаження;
спрямованості. харчування та коригувати
Роль рухових дій у формуванні дотримуватись правил гігієни, у
особистості.
фізичних якостей. Професійно- фізичними вправами; складати
Методика розвитку основних тому числі й під час занять
як засіб підвищення навчально- якостей, самостійно виконувати
прикладна фізична підготовка програми розвитку рухових трудової активності та проводити комплекси для
виконання правил безпеки під культури;
особистості, підготовки до формування та корекції постави захисту Вітчизни. Забезпечення і статури засобами фізичної час виконання фізичних вправ. здійснювати контроль за
та зарубіжної культур. фізичних здібностей;
Надання першої допомоги. реакцією організму на фізичні навантаження; використовувати Оздоровчі системи вітчизняної рухові дії для розвитку
Моніторинг фізичної складової силові: вправи з подоланням
здоров'я особистої ваги; вправи з
упорах; тренажери; атлетична
обтяженням; вправи у висах та гімнастика; лазіння по канату;
швидкісні: вправи з
необхідністю реакції на різні
дистанцій з максимальною
сигнали; подолання коротких швидкістю, естафети, народні
витривалість: біг на довгі
ігри;
дистанції; пересування на лижах
основними лижними ходами або
підготовка, багатократні
кросова чи ковзанярська стрибки із скакалкою;
координаційні здібності:
плавання; трансформовані вправи
спортивні ігри, гімнастичні,
з різних видів спорту, акробатичні та легкоатлетичні
художньої гімнастики;
вправи, естафети, подолання перешкод; елементи ритмічної,
швидкісно-силові: подолання
коротких дистанцій з
зміною напрямку та швидкості;
максимальною швидкістю; біг із стрибки у висоту та довжину з
снарядів з місця та з розбігу;
місця та з розбігу; метання різних за масою та формою
дотримуватися правил техніки
безпеки під час виконання
надавати першу допомогу;
фізичних вправ;
користуватися методами
оздоровчих систем;
визначати індивідуальний рівень
фізичної складової здоров'я.
Соціальне здоров'я людини
Нормативно-правова база щодо Уявлення про нормативно-правову
охорони здоров'я людини, основ базу щодо охорони здоров'я,
захисту. цивільного захисту;
захисту Вітчизни і цивільного основ захисту Вітчизни і
Фізична культура і спорт як фізичну культуру і спорт як
дієві засоби різнобічного дієвий засіб різнобічного
підготовки її до захисту підготовки її до захисту
розвитку особистості, розвитку особистості, Вітчизни, трудової діяльності. Вітчизни, трудової діяльності;
Фізична культура в сім'ї. роль фізичної культури у
Вплив занять фізичною гармонійному розвитку майбутніх
розвиток майбутніх батьків.
культурою на гармонійний батьків;
Способи та засоби концепцію розвитку Збройних Сил
індивідуального і колективного України.
наслідків надзвичайних культури в сім'ї щодо
захисту населення від Знання ролі і функцій фізичної
природного та соціально- здоров'я;
ситуацій техногенного, збереження та зміцнення політичного походження, під час проведення рятувальних і
Військові, історичні, правові прав і обов'язків громадян у
невідкладних робіт при хімічному, біологічному та радіаційному забрудненні.
та політичні основи захисту сфері цивільного захисту;
Вітчизни. ролі Збройних Сил України та
Соціально-психологічна інших військових формувань,
колективу. забезпеченні безпеки людини,
структура військового визначених законодавством, у Система цивільного захисту. суспільства і держави;
Вибухонебезпечні матеріали та основних положень законодавства
пристрої. про військовий обов'язок;
засобів ураження та їх впливу
Сучасні засоби ураження. небезпечних факторів сучасних на стан людини;
Безпека при проведенні алгоритму власних дій у разі
біологічного, радіаційного та виникнення надзвичайних
спеціальної санітарної обробки індивідуального та колективного
хімічного контролю під час ситуацій; способів і засобів людей, тварин та рослин з захисту населення від наслідків
вимог безпеки при проведенні
уражаючими факторами надзвичайних ситуацій;
біологічного, радіаційного та
хімічного контролю;
основних вимог поведінки з
вибухонебезпечними засобами.
Уміння використовувати засоби
фізичної культури для зміцнення
аналізувати власні психофізичні
та підтримки здоров'я;
можливості щодо вибору професії
військового;
адекватно діяти під час
надзвичайних ситуацій та
застосовувати індивідуальні та
конфліктів;
колективні засоби захисту;
вживати заходів особистої
безпеки при проведенні
дегазаційних, дезінфекційних
рятувальних, дезактиваційних, робіт.
Духовне здоров'я людини Уявлення про психологічну
готовність до захисту Вітчизни.
духовного розвитку людини. Знання про особливості
Здоров'я як потенціал
Основи психологічної підготовки як засобу підвищення
професійно-прикладної фізичної
Вітчизни. особистості, підготовки до
готовності до захисту навчально-трудової активності захисту Вітчизни.
Організація змістовного
дозвілля Уміння організувати змістовне
дозвілля
Джерело:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/24-2004-%D0%BF

Немає коментарів

На платформі Blogger.